जोहार जिवाजीपंत ठाणेदार । तुमचे गांवची वस्ती खबरदार। पहावया वागणूक साचार ।

मज धन्यांनी रवाना केले की जी मायबाप ॥ १ ॥

धन्यांनी सांगितलें मला । जिवाजीस आपण गांव दिला ।

तेणें गांवांतील वसुल बुडविला । ऐसें हें बरें नोहे की० ॥ २ ॥

गांवची आबादी तुम्ही करा । धन्याचा कउल पुरा करा ।

जमीन वजवून भरा सारा । पीक पिकवा भक्तीचे की० ॥ ३ ॥

पीक पिकेल अपार । तेथें मागते येतील निर्धार ।

त्यांसी दया शांतीचा विचार । करून दान द्या की० ॥ ४ ॥

या पिकांचीं पाखरें तोडा । कामक्रोध भूस झाडा ।

आशा मनीषा तृष्णांचा तिवडा । करूनि खळें शुद्ध करा की० ॥ ५ ॥

धन्याचे बाकी पुरतें द्यावें । बाकी फिटतां वजा आपण घ्यावें ।

हें मूळचें बोलणे आहे । धन्याचें की० ॥ ६ ॥

तुम्ही तो पीक पिकवून । केलें नाही बाकीचें खंडन ।

बाकी धन्याची ठेवून । तसेच बसला की० ॥ ७ ॥

ही वागणूक तुमची नाहीं बरी । धन्याची बाकी चुकवा सारी । एका जनार्दनीं निर्धारी ।

पीक पिकें निर्धारी । प्रेमाचें की जी मायबाप ॥ ८ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel