मी भटीण आलें रे भटा । नको करूं रिकाम्या चेष्टा ।

काय बोलतोसि चावटा । उगीच चेष्टा करूं नको ॥ १ ॥

म्यां भटणीनें तुज पाळिलें । पाळिल्याचे बरेच उपकार फेडिले ।

माझें मज आणुन दिलें । त्यांत तुझें काय गेलें रे भटा ॥ २ ॥

मजपासूनि वेद कीं रे झाले । ते म्यां तुझ्या हातीं दिधले ।

शंकासुरानें चोरून नेले । माझ्याच भयानें ते परत आणिले रे भटा ॥ ३ ॥

त्याच्याच आधारानें मी बोलत आहें । काय रे मस्ती तुसीं आली आहे ।

मस्ती तुझी भटा ठाऊक आहे । आपले अंतरीं शोधुनी पाहे रे भटा ॥ ४ ॥

लहानाचा थोर तुला म्यां कीं रे केला । नव अवताराच्या हातीं मला ।

दहावा कलंकी राहिला । तोही जाइल विलया रे भटा ॥ ५ ॥

एका जनार्दनीं कारण । भटाचें हरपलें मीपण ।

उगाच गेला मौन धरून । चैतन्यरूप पाहिलें रे भटा ॥ ६ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel