सहजीं सहज स्वयें स्थिती । स्वभावें भावना आर्तक आली स्थिती ।

अलक्ष लक्षणा विकार उत्पत्ती । हां हां मज विंचवें खादलें अवचितीं ॥ १ ॥

अहं विंचवें खादलें करू काय । किती मीपणा ब्रह्मांडीं भरला माय ।

अष्टांगीं चढला तेणें तळमळी होय । कर्मभोग आद्ळीतो हातपाय ॥ २ ॥

जीव शिवाचिये संधींमाजीं होता । तो मज झोंबिता मी काय करूं आतां ।

धरी मारी तंव रिघाला आतवता । कांहीं केलिया वो नुतरे सर्वथा ॥ ३ ॥

अतिंचिंतेच्या थोर येताती तिडका । वित्तहानीच्या वेगीं उठती भडका ।

द्वंद्वबाधेचा न साहे धडका । विषयलोभाच्या आदळती थडका ॥ ४ ॥

बहुमन ते थोर तळमळ । कामिनीकामाची नित्य जळजळ ।

पुत्रलोभाचे लागती इंगळ । लोकलाजेची अंगीं लागे कळ ॥ ५ ॥

नित्यनिंदेची खरस येत तोंडा । कर्मस्वेदाचा सर्वांगीं चाले लोंढा ।

त्याचा उतारु नव्हे नव्हे उदंडा । जेथें झोंबला तें नेती जे निधाना ।

माझी मज न साहे उदरवेदना । वेगीं पाचारा निजगुणीं जनार्दना ।

त्याचे नामें निरसे व्यथा नाना ॥ ७ ॥

ऐसिये अनुतापें तापली अनुदिन । भाव सद्‍गुरूजी पातला आपण ।

अनन्यगतीं धरितां तयाचे चरण । तेणें हस्तक मस्तकीं रक्षा केली पूर्ण ॥ ८ ॥

भावें लागतां गे मज त्याचिया पाया । त्यानें कळ सोडोनि मोकळी केली काया ।

ब्रह्माहमस्मि विंचु आणिला गे ठायां । थोर तळमळ माझी गेली विलया

॥ ९ ॥

विंचु उतरतां मीपणामाजीं ठक । तेणें सहित उतरिलें विषय विख ।

बंधमोक्ष अहं सोहं सुखःदुख । वेदनें सहित उतरविलें देख ॥ १० ॥

एका जनार्दनीं आलागे निजगुणी । विष उतरुनी तेणें केलें अगुणी ।

स्वानंद कोंदला आनंद गिळुनी । देहविदेह गेले विसरुनी ॥ ११ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel