←வரலாறு தொடர்கிறது

முஸ்லீம்களும் தமிழகமும்  ஆசிரியர் எஸ். எம். கமால்பின்னிணைப்புகள்

முஸ்லீம்களும் தமிழகமும்→

 

 

 

 

 


438859முஸ்லீம்களும் தமிழகமும் — பின்னிணைப்புகள்எஸ். எம். கமால்

 

 


தமிழக இசுலாமியரது வழக்காறுகள் தமிழ்க் சொற்கள்

 

அத்தா
கசம்


அம்மா
கரண்டி


அம்பா
கரண்டகம்


அடுப்பங்கரை
கரைச்சல்


அலைவாய்க்கரை
களரி


அலைவாய்க்கரைவாடி
கண் எச்சில்


அசதி
கண்ணுக்கரண்டி


அசமந்தம்
கண்ணேறு


அடுக்களை
காவடி


அடை
கொல்லை


அப்பம்
சங்கை


ஆப்பம்
சம்பல்


ஆவத்தி
சிரிப்பாணி


ஆணம்
சீரணி, சீக்கு


இசைவு
சுளுவாக


இறைச்சி
சுண்டல்


இரணம்
சேர்மானம்


ஈனம்
சோறு


ஈனத்தனம்
தலைக்கணம்


ஈறு
தட்டுக்கெட்டு


ஈறுகோலி
தறுதலை


உறக்கம்
தடா


உண்ணுதல்
திராணி


உவப்பு
துலுக்கம்


உறி
துலாம்பரம்


எழுவான்
துவையல்


ஏலம்
துணைக்கறி


எண்ணைக்குத்தி
தொழுகை


ஒழுக்கம்
தொழுகைப்பள்ளி


ஒச்சம்
நடையன்


ஓதுதல், ஓதிமுடித்தல்
நன்மாராயம்


ஓங்காரித்தல்
நாசுவன்


கஞ்சி
நாச்சியார் 


நொந்து கொள்ளல்
புளியாணம்


நொந்து போதல்
புழக்கம்


நோக்காடு
புழுக்கை


நோவு
பொரிக்கன் சட்டி


நிரப்பம்
மச்சு


நெய்ச்சோறு
மருதாணி


நேர்ச்சை
மன்றாட்டம்


நொம்பலம்
மாங்கலியம்


நோன்பு
மாங்கலிய கூழ்


நோன்புக்கஞ்சி
மாய்ச்சல்


பசியாறுதல்
மாறுபாடு


பதனம்
முக்குழி


பள்ளி
முந்தி


பருப்பு ஆனம்
முருக்கு


படுவான்
முற்றம்


படிக்கம்
மிளகு தண்ணி


பிள்ளை
மிடா


பித்தி
வட்டா


பிள்ளைகுட்டி
வியஞ்சனம்


பிழை
வெள்ளாடடி


புட்டகம்
வேசை

 


 

தமிழக இசுலாமியரது இசுலாமியச் சொற்கள்
 


அல்லாஹ்
முல்லா


அவுலியா
முகந்


வலி
கத்தீப்


நபி
முஸலீலா


ரசூல்
மிம்பா


பயஹாம்பர்
பயான்


இஸ்லாம்
இமாம்


ஈமான்
கியம்


கலிமா
ருக்ஊ


தக்கா
ஸக்தா


ஜக்காத்
ரக்அக்


ஜன்னத்
தரீக்கா


கியாமம்
தைக்கா


மஸ்ஜின்
பாத்திகா


வகித்
துவா


பஜிர்
ஆமீன்


லுஹர்
ஹவுல்


அசர்
சுன்னத்


மக்ரிபு
பற்ழு


இஷா
வாகிபு


ஜும்ஆ
அதானி


லைவாத்
ஸப்


இக்காமத்
அக்தார்


தக்பீர்
முத்தவல்லி


நிய்யத்
பக்கீர்


ஸலாத்
மூமின்


ஜில்லா
முஸ்லீம்


நபில்
முன்சீப்


தராவீஹ்
அமீனா


மஸ்ஜிது
இஜ்ஜத்


தப்ரூக்
நஜர்


பரக்கத்
கிரஸ்ததார்


ரஹ்மத்
தாசில்தார்


மெளல்வீ
அமீல்தார் 


பௌஸ்தார்
கிதாப்


கிலேதார்
கலம்


ஹிஜரத்
குர் ஆன்


கிதாப்
ஜீஸ்வு


அதாப்
நுக்கத்


ஹதியா
வாப்பா


மகஷர்
உம்மா


மதிஹபு
தர்பார்


அநபி
பட்டா


ஷாபி
ராஜினாமா


ஆகிரத்
குஸ்தி


ஜியார்த்
வாபஸ்


தர்கா
துனியா


ஹயாத்
கௌமு


மவுத்
உம்மத்


வபாத்
ஹஜ்


மைய்யத்
உம்ரா


ஜனாஸா
தவாபு


கபன்
தீன்


கத்தம்
கிப்லா


இத்தா
மௌல்து


தலாக்
ஹவால்


மகர்
ஹராம்


கபூல்
ஹதியா


நிக்காஹ்
பிதினா


வலிமா
கத்தை


கச்சேரி
உதிக்கும்


புகார்
பத்வா


கர்தார்
நிக்காஹ்


வாய்தா
ஜிப்பா


பஸ்லி
கமிஸ்


வக்கீல்
மோஸ் தல


அசல்
சம்ரா


நகல்
காமான்


அமல்
சராசரி 


சுமார்
கராமத்


குல்லா
மூகியத்


ஸபர்
மூபத்


ஸபூர்
கினாம்


மின்னாகி
ருஹ்


அக்கல்
குத்பி


கைதி
அளிலியா


ஹக்கீம்
தராசு


வசூல்
பாங்கு


ஜவாப்
பீங்கான்


பைசல்
வரவா(இல்லை)


சந்தா
கல்கண்டு


வகையறா
கஸ்தூரி


ஷர்பத்
துதி முஸாபிர்


பிரியாவி
மத்ரஸா


குருமா
பரி


ஹல்வா
கரூர்


ஆகிரத்


 

 

 

தமிழ் வழக்கு

மாற்றத்துடன்


அவுக

அவர்கள்


இவுக

இவர்கள்


ஒடல்

உடல்


ஒலகம்

உலகம்


ஒவப்பு

உகப்பு


ஒலக்கை

உலக்கை


ஒரல்

உரல்


ஒசரம்

உயரம்


ஒரைப்பு

உரைப்பு


ஒவர்ச்சி

உயர்ச்சி


இரெணம்

இரணம்


இப்ப

இப்பொழுது


நேத்து

நேற்று


பொறை

பிறை


எடம்

இடம்


நெலம்

நிலம்


நெறம்

நிறம்

 


 
தமிழ் வழக்கில் அரபுச் சொற்கள் (மாற்றத்துடன்} 

 


1.
இனாம்
(இன்னும்)


2.
ஹரா
(ஹரஃ)


3.
மகசூல்
(மஹ்சூல்)


4.

மிராசு

(மிராஃத்)


5.

பர்கர்

(பாரக்கி)


6.

வாரிசு

(வாரித்)


7

ஹத்து

(ஹகி)


8.

ருஜு

(ருஜுஸ்)


9.

ராஜி

(ராஸி)


10.

லாயக்

(லாயிக்)


11.

தாயத்து

(தஃலிஸ்)


12.

மராமத்து

(முராம்மத்)


13.

ரையத்

(ராரியத்)


14.

பதில்

(பகல்)


15.

கம்மி

(கம்மீ)


16.

அல்வா

(ஹல்வா)


17.

கேசரி

(கிஷரி)


18.

கமீஸ்

(காமிஸ்)


19.

கடுதாசி

(கிர்தாஸ்)


20.

தகராறு

(தக்றார்)


21

குயர்

(கரஸ்)


22.

ரீம்

(ரிஸ்மா)


23.

ரஸிது

(ரசிது)


24.

தக்கல்

(தாக்கில்)


25.

பசலி

(பசில்)


26.

மாமூல்

(மஹமூல்)


27.

மாஜி

(மாஜி)


28.

மைதானம்

(மைதான்)


29.

உருமாலை

(ருமால்)


30.

தினுசு

(தினுசு)


31.

ஆபத்து

(ஆபத்)


32.

சைபர்

(ஸிபர்)


33.

ஹஜானா

(ஹஸானா)


34.

மகஜர்

(மஹஸர்)


35.

ஜாமீன்

(ஸாமின்)


36.

திவான்

(தீவானி)


37.

தாவா

(தஃவா)


38.

தாலுகா

(தஅறுக்கா)


39.

ஜில்லா

(ஸில்லா)


40.

வஜா

(வஸா)


41.

ஜப்தி

(ஸப்தி)


42.

மசோதர்

(மஸ்தா)


43.

ஷரத்

(ஷர்த்)


44.

ஸிக்கூர்

(ஸ்க்ர்)


45.

அதான்

(அகான்)

 


  

 


 
⁠முஸ்லிம் தமிழ்ப் புலவர்களது⁠

காணிக்கைகள்


 
அந்தாதி

 

 

 

 

 

 


1.

திருமக்கா திரிபந்தாதி

நாகூர் குலாம் காதிறு நாவலர்


2.

திரு மதீனத்து அந்தாதி

திருச்சி, பிச்சை இபுராகீம் புலவர்


3.

திரு மதினத்து வெண்பா அந்தாதி

 


4.

திரு  மதினத்து யமக அந்தாதி

 


5.

திரு மதினத்து பதிற்றுப் பத்தந்தாதி

 


6.

நாகை அந்தாதி

காயல் சேகனாப் புலவர்


7.

மதினத்து அந்தாதி

பனைக்குளம் அவதானம் அப்துல் காதர் புலவர்


8.

மதினத்து அந்தாதி

மீர் ஜவாதுப் புலவர், எமனேஸ்வரம்


9.

திரு நாகூர் திரிபு அந்தாதி

சதாவதானம் ஷெய்குதம்பி பாவலர், கோட்டாறு


10.

திரு கோட்டாற்று பத்திற்றுப்பத்து அந்தாதி

 


11.

திரு பகுதாது அந்தாதி

அருள்வாக்கி, அப்துல் காதிறுப்புலவர்


12.

காரை அந்தாதி

சுல்தான் அப்துல் காதிர் புலவர் காரைக்கால்


13.

பதாயிகுபத்திற்றுப்பத்து அந்தாதி

அசனா லெப்பைப்புலவர், யாழ்பாணம்


14.

மதினா அந்தாதி

சக்கரைப்புலவர்


15.

சொர்க்கத்து அந்தாதி

சிந்துக்களஞ்சியம் முகமது புலவர் பனைக்குளம்


16.

கண்டி பதிற்றுப்பத்து அந்தாதி

அருள்வாக்கி
 
அம்மானை

 

 

 

 

 

 


1.

கதிஜா நாயகி திருமண வாழ்த்து அம்மானை

***


2.

காட்டுபாவா சாகிபு அம்மானை

முத்துமுகம்மது புலவர்


3.

சந்ததி அம்மானை

கோஜா சைய்து முகமது புகாரி


4.

பப்பரத்தி அம்மானை

சையது மீராப்புலவர், மதுரை


5.

நபி அவதார அம்மானை

வண்ணக்களஞ்சியப் புலவர் (உமறுப்புலவரின் மைந்தர்)


6.

அலியார் அம்மானை

 

 


7.

கிசுவா அம்மானை

காத்தான் குடி அகமது புலவர்

 

கலம்பகம்

 

 

 

 

 

 


1.

கண்டிக் கலம்பகம்

அருள்வாக்கி அப்துல்காதிர் புலவர்


2.

குவாலியர் கலம்பகம்

குலாம் காதிர் புலவர்(நாகூர்)


3.

திரு.மதீனாக்கலம்பகம்

பிச்சை இபுராகீம் புலவர்


4.

நாகைக் கலம்பகம்

குலாம் காதிர் நாவலர்(நாகூர்)


5.

பாகுதாது கலம்பகம்

குலாம் காதிறு நாவலர்


6.

மதினாக் கம்பகம்


7.

பதாயிகுக் கலம்பகம்


8.

மக்காக் கலம்பகம்

ஷெய்கப்துல் காதிர் நாயினார்


9.

மதினாக் கலம்பகம்

ஜீவரத்னக்கவி


10.

விஜயன் அப்துரஹ்மான் கலம்பகம்

ம. காதிறு கனி


11.

மதுரைக் கலம்பகம்

எம். கே. எம். அப்துல் காதர் ராவுத்தர் (புலவர்)
 
கும்மி


 

 

 

 


1. காரண அலங்காரக்கும்மி

— தம்பி சாகிபு புலவர்


2. காரணக்கும்மி

—  ஷைய்கு தாவுது


3. காரணக்கும்மி

— முகமது இபுராகிம் சாயபு


4. காட்டுபாவா சாகிபு கும்மி (1905)

— அருள் வாக்கி அப்துல் காதிர்


5. கும்மிப்பாட்டு

— காதிர் முகையதீன் புலவர்


6. மாப்பிள்ளை லெப்பை ஆலிம் சீவிய சரித்திரக் கும்மி

— முகையதீன் கவிராஜர்


7. ஷெய்கு முஸ்தபா வலி  காரணக்கும்மி

—  - -


8. திருக்காரண சிங்காரக்கும்மி

— மதார் புலவர்


9. மானுக்குப் பிணை நின்ற  மகுடக்கும்மி

— பீர் காளைப் புலவர்


10. மெஞ்ஞானக் கும்மி

— கச்சியம்மாள்


11. அலங்காரக்கும்மி

— முகம்மது மீராசாயிபு புலவர்


12. தீன்விளக்கக்கும்மி

— வேடசந்தூர் சுல்தான் முகம்மது சாயபு


13. மீன் வேட்டைக்கும்மி

— ஹஸன் பாவா ராவுத்தர்


14. ஞானப்பெண் கும்மி

— ஈழம் அமீது என்னும் சாகிபு துரை


15. ஷெய்கு அஸ்ரப் (வலி)  கும்மி

— பேருவளை அகமது லெப்பை மரைக்காயர்


16. பரிபூரண கும்மி

— எ. எஸ். எம். ஷேக்முகம்மது


17. காட்டுபாவா சாகிபு கும்மி

— எஸ். எம். சுல்தான் அப்துல் காதிர்


18. நாகூர் காதர் அவுலியா பேரில் புகழ்ச்சிக்கும்மி

— ஷேக் அப்துல் காசீம் சாகிபு
 

 

 

 

 

 


19.

நான்கு மந்திரி கும்மி

காதிர் முகைதீன்


20.

சிங்கை ஜிகார் பிரயாணக் கும்மி

வி. கி. ஷேக் முகம்மது பாவலர்

 

கோவை

 

 

 

 

 

 


1.

ஆசாரக் கோவை

அப்துல் மஜிதுப்புலவர்


2.

சம்சுத்தாசீம் கோவை

சதாவதானம் ஷெய்கு தம்பி


3.

கொள்கை மணிக் கோவை

கான் முகம்மது புலவர்


4.

நாகைக் கோவை

சதாவதானம் ஷெய்கு தம்பி பாவலர்


5.

பதானந்த கோவை

சிததிரக்கிவி சையிது இமாம் புலவர்


6.

பொன்மொழிக்கோவை

கவிஞர் இறைநேசன்


7.

மக்காக் கோவை

 

செவத்த மரைக்காயர் (காரை)


8.

மதினாக் கோவை

வாப்பு நயினார் புலவர்


9.

மக்கா கோவை

குலாம்.காதிறு நாவலர்


10.

மதுரைக் கோவை


11.

மும்மணிக்கோவை


12.

முகம்மது இஸ்மாயில் கோவை

சதாவதானம் ஷெய்கு தம்பி பாவலர்


13.

மெஞ்ஞானக் கோவை

அருள்வாக்கு அப்துல் காதிறு


14.

முகம்மது காசீம் பொன் மொழிக்கோவை

இறைநேசன்


15.

விஜயன் அப்துல் ரகுமான் அகப்பொருட் பல்துறைக்கோவை

சோதுகுடி அப்துல் காதிர் புலவர்
 
காவியம்

 

 

 

 

 

 


1.

மூசாநபி காவியம்

சையிது இஸ்மாயில் லெப்பை மரைக்காயர்


2.

தில்லி காவியம்

சித்திரக்கவி சையது. இமாம் புலவர்


3.

யூசுபு நபி காவியம்

கறுத்த சதக்குத் தம்பி புலவர்


4.

சாதுலி நாயகம்

மலுக்கு முகம்மது முகைதீன் லெப்பை ஹாசியார்


5.

அலி பாது ஷா காப்பியம்

மதுரை பீர் கான் புலவர்


 

குறவஞ்சி


 

 

 

 

 

 


1.

குறமாது

மீரான்கனி அன்னாவியார்


2.

தௌஹீது குறவஞ்சி

சுல்தான் அப்துல் காதிர் புலவர்


3.

ஞானக்குறம்

தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா


4.

ஞான ரத்தினக்குறவஞ்சி


5.

ஞான ஆசாரக்குறவஞ்சி

மௌலானா அப்துல் இபுராகீம் காதிர்


6.

பிஸ்மில் குறம்

தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா


7.

மெய்ஞான குறவஞ்சி

அருள்வாக்கி அப்துல் காதிர்

 


மெஞ்ஞான குறவஞ்சி

முஹம்மது லெப்பை


8.

மெய்ஞான குறவஞ்சி

கச்சிப்பிள்ளை அம்மாள்


9.

ஞானரத்தின குறவஞ்சி

நயினா முகம்மது புலவர்

 


முசுக்கன் குறவஞ்சி

முஹம்மது லெப்பை


 

சதகம்

 

 

 

 

 

 


1.

அப்துல் ரஹ்மான் அரபிச் சதகம்

பவானிப் புலவர்


2.

சில வாத்துச் சதகம்

மீரான் நயினார் புலவர்


3.

சிறாசதகம்

முகம்மது சுல்தான் மரைக்காயர்


4.

முகைதீன், ஆண்டவர் சதகம்

மஸ்தான் சாகிபு புலவர்
 

 

 

 

 

 


5.

மெய்ஞான சதகம்

முகித்தின் சாகிபு


6.

மெய்ஞான சதகம்

பஷீர் அப்பா நாயகம்


7.

திரு நபி சதகம்

பொதக்குடி அப்துல் ரஹிமான்


8.

பத்து சதகங்கள்

மச்சரேகை சித்தன்


9.

குதுபு சதகம்

கிதுருமுகம்மது மரைக்காயர்


10.

மதினமா நகர் தோத்திர சதகம்

கருணை அகமது தாஸ்


11.

இரசூல் சதகம்

கவிஞர் அப்துல் காதிர்


12.

முனாஜாத் சதகம்

சுல்தான் அப்துல் காதர் மரைக்காயர்


13.

தரிசனமாலை சதகம்

மீரான் சாகிபு


 

சிந்து

 

 

 

 

 

 


1.

அபுரூபரெத்தின அலங்காரச் சிந்து

பலபுலவர்கள்


2.

எண்ணைச் சிந்து

மரக்காயர் புலவர்


3.

ஒலி நாயகர் அவதாரச் சிந்து

மஹ்முது இபுராகிம் லெப்பை (ஜெயவீரமங்கலம்)


4.

கப்பற்சிந்து

ஹம்ஸா லெப்பை


5.

தர்கா கப்பல் சிந்து

முகைதீன் பிச்சை புலவர்


6.

கோவை மணிச்சிந்து

முகம்மது இபுராகிம் கான் புலவர்


7.

நாகூர் ஆண்டவர் காரணச் சிந்து

 

பீர்கானைப்புலவர்


8.

பலவர்ணச் சிந்து

அப்பாஸ் ராவுத்தர்


9.

பயஹம்பர் பலவர்ணச் சிந்து

மதுர கவி செய்கப்துல் காதிர் புலவர் (முத்துப்பேட்டை)


10.

பூவடிச் சிந்து

காளை அசனவிப்புலவர் (மேலப்பாளையம்)
 

 

 

 

 

 


11.

ரத்தினச் சிந்து

முகம்மது ஷாஹுமஸ்தான்


12.

நவநீத ரத்னலங்காரர் சிந்து

சீனி காதிர் முகைதீன் (தொண்டி)


13.

மதினாச் சிந்து

பெரியபட்டினம் முகம்மது முகைதீன் புலவர்


14.

அற்புத வெள்ளச் சிந்து

வி முகம்மது அலிப்புலவர்


15.

அலங்கார காவடிச் சிந்து

⁠௸


16.

திரு நாகை தொண்டிச் சிந்து

எச் இசுமாயில் கான் சாகிப்


17.

அலங்காரச் சிந்து

ஜே. எம். கனிசாகிப்


18.

புகழ் அலங்காரச் சிந்து

டி. என். ஜலால சாகிப்


19.

தங்கச் சிந்து

எம். காசிம் கான்


20.

வேடிக்கைச் சிந்து

முகம்மது அலாவுத்தீன் வி. முகம்மது அலிப் புலவர்


21.

பலசந்தவழிநடை அலங்காரச் சிந்து

வி. ஏ. கே. முகம்மது அப்துல்லா ராவுத்தர்


22.

அலங்கார வழிநடைச் சிந்து

அப்துல் ஹமீது


23.

வழிநடை அலங்காரச் சிந்து

பி. எம். கே. முகைதீன் ராவுத்தர்


24.

பழனி ஆண்டவர் வழிநடை சிந்து

காதிர் முகைதீன்ராவுத்தர்


25.

குலுமாயி அம்மன் அலங்காரச்சிந்து

எஸ். காதர் இபுராகீம் எஸ். கே. நாகைய நாயக்கர்


26.

மூளி அலங்காரி நொண்டிச்சிந்து

எச். இசுமாயில் கான் சாகிபு


27.

வழிநடைச் சிங்கார சிந்து

சப்ஜி சாகிப்


28.

மகா பிரளயச்சிந்து

க. வி. முகம்மது மீரான்


29.

ரங்கோன் வழிநடைச்சிந்து

ப. ரா. செய்யது அப்துல்சாகிப் (இளையான்குடி)

 

 

 

 

 

 


30.

வண்ணச்சிந்து

மானாமதுரை மஸ்தான்கனி அம்பலம்


 

ஞானப்பாடல்

 

 

 

 

 

 


1.

ஞானப்புகழ்ச்சி

தக்கலை பீர்முகம்மது அப்பா


2.

ஞானப்பால்


”⁠”

 


3.

ஞானப்பூட்டு


”⁠”

 


4.

ஞானக்குறம்


”⁠”

 


5.

ஞான ஆனந்தக்களிப்பு


”⁠”

 


6.

ஞான நடனம்

தக்கலை பீர்முகம்மது அப்பா


7.

ஞான சித்தி


 


8.

ஞான உலக உருளை


 


9.

ஞானக் கண்


 


10.

ஞானத்துறவு கோல்


 


11.

ஞான மெய்ஞான சரநூல்


 


12.

ஞான விகடச் சமர்த்து


 


13.

திருநெறி நீதம்


 


14.

ஞானானந்த ரத்தினம்

அப்துல்கனி புலவர்


15.

ஞானரத்தின சாகர மதாரிப்யா

குஞ்சாலி சாகிபு


16.

ஞான ஒப்பாரி

செய்யிது அலி வாலை குருமஸ்தான்


17.

ஞானோதயப் புஞ்சம்

ஷைக் உதுமான் லெப்பை


18.

ஞானப்பிரசன்னாகர ரத்தினம்

செய்யிது முகம்மது காதிரி


19.

ஞானக் களஞ்சியம்

பஷீர் அப்பா என்ற முகையதீன் சாயபு


20.

ஞான ரத்தின சாகர மதாரிப்யா

காடைலெப்பை கலீபாசாகிபு


21.

ஞானரை வென்றான்

சின்ன ஆலிம் அப்பாபுலவர்


22.

ஞான வாக்கியம்

ஷெய்கு அப்துல் காதிர் வாலைமஸ்தான்


23.

மெய்ஞானத்தூது

ஷெய்கு முஸ்தபா ஆலீம்


24.

ஞான முச்சுடர் பதிகங்கள்

தக்கலை பீர்முகம்மது அப்பா

 

 

 

 

 

 


25.

மெஞ்ஞான புகழ்ச்சி

ஷெய்கு முகம்மது அபதுல்லா சாகிபு வாத்தியார்


26.

மெஞ்ஞான ஆனந்தக் களிப்பு

ஷெய்கு பஷீர் அப்பா


27.

ஞானாமிர்த சாகரம்

ரசூல்பீவி


28.

ஞானப்புகழ்ச்சி

ஷெய்கு மன்சூர் லெப்பை


29.

ஞான ரத்தினாவள்

தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா


30.

மெஞ்ஞானத் திருப்பாடல்

ஞானியர் சாகிபு


31.

தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா


32.

ஷெய்கு முகையதீன் மலுக்கு முதலியார்


33.

மெஞ்ஞான திறவுகோல்

அப்துல் ரகுமான் புலவர்


34.

அருணோதய ஆணந்தம்

முகம்மது ஹனிபா


35.

தத்துவ ஆனந்ததீபம்

முகம்மது மஸ்தான்புலவர்


36.

மெஞ்ஞானத் தெளிவு

முகம்மது மஸ்தான் புலவர்


37.

பரம்பொருள் விளக்கம்


38.

காமிய - நிஸ்காமிய நிரூபணம்


39.

மனோன்மணி கண்ணிகள்


40.

மனோன்மணி கண்ணிகள்

குணங்குடியார்


41.

பரா பரக் கண்ணிகள்


42.

மெய்ஞான குறவஞ்சி

அருள் வாக்கி


43.

ஞானானந்தக்களிப்பு

சீனி முகம்மது புலவர் இளையாங்குடி


44.

நாகூர் கந்தூரிப் பாடல்கள்


45.

ஞான காரணம்

ஞானியார் சாகிபு


46.

ஞான தோத்திரம்

 

 


47.

ஞான பஃறொடை

 

 


48.

ஞான அம்மானை

 

 


49.

ஞான குருவடி விளக்கம்

 

 


50.

ஞானத் திருந்தானம்

 

 

 

 

 

 

 

 


51.

ஞானத் திருப்புகழ்

 

 


52.

ஞான வேதாட்சா வருக்கம்

 

 


53.

ஞான பிள்ளைத்தமிழ்

 

 


54.

ஞானக்கும்மி

 

 


55.

ஞான அந்தாதி

 

 


56.

ஞான ஆனந்தம்

 

 


57.

ஞான ஏகாதசம்

 

 


58.

ஞான தேவராகம்

 

 


59.

ஞானக் விண்ணப்பம்

 

 


60.

ஞான ஆனந்தவதி

 

 


61.

ஞான வாழ்த்து

 

 


62.

ஞான கீதாமிர்தம்

 

 


63.

ஞான மன்றாட்டம்

 

 


64.

ஞானான பிரசின்னா ரத்தினம்

காயல் செய்யது முகம்மதுல் காதிரி


65.

திரு ஞானப்பத்து

கண்ணகுமது மகுதும் முகம்மது புலவர்


66.

மனோபாஷிதப் பதிஞானம்

 


67.

மெய்ஞான  மங்கள விவாகம்

முகைதின் பிச்சை புலவர்


 

கீர்த்தனம்

 

 

 

 

 

 


1.

சீறாகீர்த்தனம்

செய்யிது அபுபக்கர் புலவர்


2.

காரை மஸ்தான் கீர்த்தனம்

அமுதகனி சாகிபு மரைக்காயர்


3.

கப்படா சாகிபு கீர்த்தனம்


4.

உறுதி மாலைக் கீர்த்தனம்

சையிது ஹாஜிக்கு உம்மா


5.

பெருமானார் மீது கீர்த்தனம்

முகமது மஸ்தான் புலவர்


6.

சுகிர்த மெஞ்ஞான சங்கீர்த்தனம்

புலவர்


7.

மதுரவாக்கிய கீர்த்தன ரஞ்சிதம்

பீர்முகம்மது புலவர்
 

 

 

 

 

 


8.

ஆனந்த கீர்த்தனை

முகம்மது சுல்தான் மரைக்காயர்


9.

பஞ்சாமிர்த கீர்த்தனை

அப்துல் ரஷீது ஆலீம்


10.

அலங்கார கீர்த்தனம்

கௌது பாவா ஷெய்கு முகம்மது


11.

கீர்த்தனைச் சொத்து

சரீபு சாயபு


12.

மெஞ்ஞான ரத்னம் லங்கார கீர்த்தனம்

தக்கலை பீர்முகம்மது அப்பா முகம்மது ஹம்சா லெப்பை


13.

திருப்பதம் என்று வழங்கா நின்ற கீர்த்தனம்

பா. அகமதலி


14.

கீர்த்தன ரஞ்சிதம்

பி. எஸ். முகம்மது அப்துல்லா லெப்பை ஆலீம்


15.

நவரச கீர்த்தனம்

ஷேக் தாவுது


16.

பக்திரச கீர்த்தனம்

எப். எம். அப்துல்லாகான்


17.

கீர்த்தனை மாலிகை

எஸ். எம். சையதுமுகம்மதுஅலி


18.

மெஞ்ஞான அமிர்த சங்கீத கீர்த்தனம்

ஹாலின் முகைதீன் ஆலிம் சாகிபு


19.

சங்கீத கீர்த்தன மாலிகை

எம். ஏ. முகைதீன் அப்துல் காதிர் புலவர்


20.

கனகரத்தின கீர்த்தனை

எம். எஸ். பக்கீர் முகம்மது லெப்பை


21.

நவரச கீர்த்தனை

முகம்மது அப்பாஸ்


22.

நவரச கீர்த்தன மஞ்சரி

பத்தமடை முத்துக்கனி ராவுத்தர்


23.

மெஞ்ஞான விளக்க முத்தக கீர்த்தனை

முகம்மது ஷா மஸ்தான் சாகிப்


24.

கீர்த்தன மாளிகை

சையது முகம்மது ஹாலீம் சாகிபு


25.

சம்பூர்ண ஞான சமரச கீர்த்தனம்

சாகீர் முகைதீன் முஸ்தான் சாகிபு


26.

அமிர்த மெஞ்ஞான அலங்கார கீர்த்தனம்

கே. நயினார் முகம்மது


27.

பேரின்ப நவரச கீர்த்தன அமிர்தம்

சையது இமாம் சாகிபு

 

 

 

 

 

 


28.

முகம்மதிய ஜாவலி கீர்த்தனம்

கே. சிவகுர்யநாராயண பிள்ளை


29.

சுவராஜ்ய சதேசிக் கீர்த்தனை

எஸ். எஸ். சையது முகம்மது


30.

மதுர வாக்கிய கீர்த்தனா சங்கிரகம்

காயல் மஹமூது புலவர்


31.

பத்திரச கீர்த்தனை

என். முகம்மது அயினுத்தீப் சாகிபு


32.


33.

அப்துல் ஹமீது கான்


34.

பஜனைக் சீர்த்தனங்கள்

இஸ்மாயில் கான்


35.

கீர்த்தனை திரட்டு (1891)

முகம்மது அப்துல் காதிர், இலங்கை

 
திருப்புகழ்

 

 

 

 

 


1.

ஆதமலை திருப்புகழ்

பிச்சை இபுராகீம் புலவர்


2.

சந்த திருப்புகழ் (1909)

அருள்வாக்கி, அப்துல் காதிறு


3.

நவரத்தினத் திருப்புகழ்

அளகு லெப்பை புலவர், யாழ்ப்பாணம்


4.

(நாயகம்) திருப்புகழ்

காசீம் புலவர், காயல்


5.

நாயகத் திருப்புகழ்

பிச்சை இபுராகீம் புலவர்


6.

முகைதீன் ஆண்டவர் திருப்புகழ்

செய்யிது முகைதீன் கவிராஜர்


7.

திருப்புகழ் பாமாலிகை

சுல்தான் மரைக்காயர்


8.

மனோரஞ்சித திருப்புகழ்

சைய்யது முகம்மது அப்துல்ரகுமான்


9.

பாத்திமா நாயகி புகழ்

கே. பி. ஏ. முகம்மது


10.

வைத்திய திருப்புகழ் தனிப்பாடல்களும்

ஹக்கீம் முகம்மது அப்துல்லா


11.

முகைய தீன் ஆண்டவர் பேரில் திருப்புகழ்

கண்ணகுமதுமகு தும் முகம்மது  புலவர்
 
பதம்

 

 

 

 

 

 


1.

பதங்கள்

சாகுல் ஹமீது


2.

பலவித்துவான்கள் பதம்

மக்தும் முகம்மது


3.

காரைக்கால் வழி நடைப்பதம்

அப்துல் அஜிஸ் மரைக்காயர்


4.

முனாஜத்து பதம்

எம். ஐ. ராவுத்தர்


5.

சல்ராத் பதம்

காதிர் முகைதீன் ராவுத்தர்


6.

விகித்திர பதம்

ஷேக் சாகிப்


7.

நாகூர் பதம்

காதிர் முகைதீன்


8.

தௌகீது மாலையும் பதமும்

முகம்மது சீனிப்பலவர்


9.

நாகூர் காதர் அவுலியா பதம்

ஷேக் நூர் சாகிப்


பள்ளு

 

 

 

 

 

 


1.

திருமக்கா பள்ளு

ரஹீம்கான் சாகீப்


படைப்போர்

 

 

 

 

 

 


1.

செய்தத்து படைபோர்

குஞ்சு மூசாப்புலவர்


2.

மலுக்கு முலுக்கின் படைப்போர்

கண்ணகுமது மருதும் புலவர்


3.

இரவு சூல் படைப்போர்


4.

இந்திராயன் படைப்போர் (ஹி 1150)

அசன் காளைப்புலவர்


5.

இபுனியன் படைப்போர்


6.

உச்சிப்படைப்போர்

அசன் காளைப்புலவர்


7.

தாக்கிப் படைப்போர் -

அசன் காளைப்புலவர்


8.

காசிம் படைப்போர்

அப்துல் காதிது ராவுத்தர்


9.

சக்கப் படைப்போர்

முகைதீன் புலவர்


10.

வடோசி படைப்போர்

வரிசை முகைதீன் புலவர்


11.

ஹுசேன் படைப்போர்

காளை அசனலிப் புலவர்


12.

சல்கா படைப்போர்

குஞ்சு மூஸாப்பலவர்


13.

தபுகசுப் படைப்போர்

செய்யது முகம்மது புலவர்
 

 

 

 

 

 


14.

இறவு சுல்கூல் படைப் போர்

குஞ்சு மூசுப்புலவர்


15.

காசீம் படைவெட்டு

மதுரை பீர்கான் புலவர்


மஞ்சரி

 

 

 

 

 

 


1.

புகழ்ப்பா மஞ்சரி

நெய்னா மரைக்காயர்


2.

கீர்த்தன மஞ்சரி

நெய்னா மரைக்காயர்


3.

தேவார மஞ்சரி

நெய்னா மரைக்காயர்


4.

சங்கீர்த்தன மஞ்சரி

அப்துல் மஜீது புலவர்


5.

நாயகவாக்கியமஞ்சரி

ஷெய்கு தம்பி புலவர்


6.

பாமஞ்சரி

பீர்முகம்மது புலவர்


7.

வினோதபதமஞ்சரி

அருள்வாக்கி


8.

பாமஞ்சரி

முகம்மது


9.

தோத்திர மஞ்சரி

எம். பி. அப்துல் அஜீஸ்


10.

களதந்திரமஞ்சரி

த. குலாம் ரசூல்


11.

நீதிசாரமஞ்சரி

ஹக்கீம் முகம்மது


12.

ரஸவாதமஞ்சரி

ஹக்கீம் முகம்மது


13.

ஞானகுலமஞ்சரி

அப்துல்லா சாகிபு


14.

மெத்தாள மஞ்சரி

எம். ராவுத்தர்


15.

நவரத்தின மஞ்சரி

எப். எம். ஏ. காஜாமுகைதீன்


16.

கீர்த்தனை மஞ்சரி

இ. எஸ். பக்கீர் மஸ்தான்


17.

புகழ்பா மஞ்சரி

அகமது இபுராகீம்


18.

தியான மஞ்சரி

மீரா நாயினார் கா-கமுதி


19.

கரமகவிமஞ்சரி

பலவர் சோதுகுடி


20.

பிரதாப மஞ்சரி

எம். கே. எம். அப்துல்காதிர்


பிள்ளைத்தமிழ்

 

 

 

 

 

 


1.

நபி நாயகம் பிள்ளைத்தமிழ்

பீர் முகம்மது புலவர் (தொண்டி}


2.

நபி நாயகம் பிள்ளைத்தமிழ்

செய்யது அனபியா சாகிபு


3.

நபிகள் நாயகம் பிள்ளைத் தமிழ்

ஷெய்கு மீரான் புலவர்


4.

நபிகள் நாயகம் பிள்ளைத்தமிழ்

நாஞ்சில் ஷா
 

 

 

 

 

 


5.

ரசூல் நாயகம் பிள்ளைத்தமிழ்

மீரான் சாகிபு புலவர் (மேலப்பாளையம்)


6.

பாத்திமா நாயகி பிள்ளைத்தமிழ்

மீரான்சாகிபு புலவர்


7.

பெருமானார் பிள்ளைத்தமிழ்

காஜா முகைதீன்


8.

முகைதீன் ஆண்டவர் பிள்ளைத்தமிழ்

மீர் ஜவாது புலவர்


9.

முகைதீன் பிள்ளைத் தமிழ்

சையது முகைதீன் கவிராயர்


10.

முகைதீன் ஆண்டவர் காரண பிள்ளைத்தமிழ் (1895)

அருஸ்ஸாகினி அப்துல் காதிறு புலவர்


11.

உமருகுருவில்லா பிள்ளைத்தமிழ்

...௸


12.

நாகூர் பிள்ளைத்தமிழ்

சாகுல் ஹமீதுப் புலவர்


13.

நாகூர் பிள்ளைத்தமிழ்

நாகூர் ஆரிபு நாவலர்


14.

நாகூர் பிள்ளைத்தமிழ்

பிச்சை இபுராகீம் புலவர்


15.

மீரான் சாகிபு பிள்ளைத்தமிழ்

பாட்சா புலவர்


16.

சாகுல் ஹமீது நாயகம் பிள்ளைத்தமிழ்

மேலப்பாளையம் பவஷீர் அப்பா


17.

தைக்காசாகிபு பிள்ளைத் தமிழ் (பேரில்) திருச்சந்தம் 1914

அருள் வாக்கி


18.

நாகூர் மீரான் பிள்ளைத்தமிழ்

மதுரகவி பாட்சா புலவர்


19.

நபிச்சக்கரவர்த்தி நபிகள் நாயகம் பிள்ளைத்தமிழ்

தை. கா. காதர்கனி


20.

ஆயிஷா நாயகி பிள்ளைத்தமிழ்

கவி. கா. மு. ஷெரிப்


21.

ஸாலிஹ் வலியுல்லா பேரில் திருச்சந்த பிள்ளைத்தமிழ்

ஷெய்கு முகம்மதுமைதீன் லெப்பை
 

 

 

 

 

 


22.

நத்ஹர் வலி பிள்ளைத்தமிழ்

பிச்சை இபுராகிம்புலவர்


23.

ஞான பிள்ளைத்தமிழ்

ஞானியார் சாகிபு


24.

ஷெய்குதாவுது கலிமில்லா

சொர்ணகவி நயினார்

 


பிள்ளைத்தமிழ்

முகம்மது பாவா புலவர்


25.

கோட்டாற்று பிள்ளைத்தமிழ்

ஷெய்கு தம்பி புலவர்


26.

தைக்கா சாகிபு (வலி) பிள்ளைத்தமிழ்

அப்துல் காதிர்


27.

சையிது முகம்மதுபீர் தங்கல் பிள்ளைத்தமிழ்

மீராக்கனி புலவர்


28.

ஸாலிஹ் (வலி) திருச்சந்த பிள்ளைத்தமிழ்

ஷெய்குமுகம்மது காதிர் மீரா லெப்பை


29.

திருச்சந்த பிள்ளைத்தமிழ்

அருள் வாக்கி


30.

நபிகள் நாதர் பிள்ளைத்தமிழ்

கவிஞர் மு. சண்முகம்

 

31.

பாளையம் கேசிஎம் பிள்ளைத்தமிழ்

கவிஞர் ஆரிபு


பாடல் திரட்டு

 

 

 

 


1.

குணங்குடி மஸ்தான் திருப்பாடல் திரட்டு


2.

ஞானியார்சாய்பு திருப்பாடல் திரட்டு


3.

தக்கலை பீர் முகம்மது திருப்பாடல் திரட்டு


4.

மெளனகுரு ஷெய்கு மஸ்தான் திருப்பாடல் திரட்டு


5.

செய்கப்துல் காதிர் நயினார் லெப்பை பாடல் திரட்டு


6.

ஐதுருசு நயினார் புலவர் பாடல் திரட்டு


7.

அசனா லெப்பை பாடல் திரட்டு


8.

பல புலவர் பாடல் திரட்டு


9.

ஞானத்திருப்பாடல் திரட்டு


10.

திருமெய்ஞான திருப்பாடல் திரட்டு

 

 

 

 

 

 

11.

பல வண்ணத்திரட்டு

அருள்வாக்கி அப்துல்காதிர்


12.

ஞான மணித்திரட்டு


13.

திருப்பாடல் திரட்டு

சின்னமகுது மகுதும் புலவர்

 

 

 

 

14.

காலாங்குடி மச்சரேகை சித்தர்பாடல் திரட்டு

 

 

 

 

 

 

15.

திருமெய்ஞான சாகரத் திருப்பாடல் திரட்டு

ஹைருலஸா சுலைமான் சாதிக்
 

 

 

 

 

 


16.

திருப்பாடல் திரட்டு

சித்திரகவி செய்யது இமாம் புலவர்


17.

திருப்பாத திரட்டு

ஏ. கே. பிச்சை இபுராகிம்புலவர்


18.

பலபாட்டுத்திரட்டு

 


19.

பிரபந்ததிரட்டு

வி. கே. எம். அப்துல்காதர்


20.

மனோரஞ்சித திரட்டு

எம். பி. முகம்மது ஜனனி


21.

சித்திரகவி முதலிய பல்வகை

புலவர் நாயகம்


22.

மெஞ்ஞான அற்புத முறுத்தும் கீர்த்தனையும் பதிகமும்

முகைதீன் சாகிப்

 


பிரபந்ததிரட்டு

 


புராணம்

 

 

 

 

 

 


1.

சீராப்புராணம்

உமறுப் புலவர்


2.

சின்னச்சீறா

பனி. அகமது மரைக்காயர்


3.

புதுருஸ் ஷாம்

சேகனாபுலவர்


4.

மூசாநபி புராணம்

முகம்மது நுாறுத்தின்


5.

கோட்டாற்றுப்புராணம்

அருள்வாக்கி அப்துல்சாதிர்


6.

நாகூர் புராணம் (1893)

குலாம் காதர் நாவலர்


7.

முகிய்யதன் புராணம்

பத்ருத்தின் புலவர்


8.

ஆரிபு நாயக புராணம்

அசனாலெப்பை (யாழ்)


9.

தீன்விளக்க புராணம்

வண்ணக்களஞ்சிய புலவர்


10.

திருக்காரணப்புராணம்

சேகனாப்புலவர்


11.

கெளது நாயகர்காரண புராணம்

சொண்டாவககம்மது ஷரிபு


12.

ராஜநாயகம்

வண்ணக்களஞ்சிய புலவர்


13.

வேதபுராணம்

காயல் பெரிய லெப்பை ஆலிம்புலவர்


14.

சீறு சரிதை

யாழ் சேகுதம்பி பாவலர்


பதிகம்

 

 

 

 

 

 


1.

மும்மணிப்பதிகம்

மஸ்கூது ராவுத்தர் - ராஜபாளையம்


2.

குணங்குடி பதிகம்

சையது முகைதீன் புலவர்


3.

மெளன கிமைகிய பதிகம்

காதீர் முகைதீன் ராவுத்தர்


4.

முருசாத் பதிகம்

ஹஸ்ரத் ஷெய்னா பாவா ஷெய்கு அப்துல் காதிரிய்யா புலவர்


5.

பிரான்மலைப்பதிகம் (1887)

அருள்வாக்கி, அப்துல்காதிறு
 

 

 

 

 

 


6.

தேவாரப்பதிகம்

-ஜை-


7.

கண்டி சிகாபுத்தின் வலிபதிகம்

அருள்வாக்கி


8.

முத்துப்பேட்டை ஷெய்கு தாவூது (வலி) பதிகம்


9.

சலவாத்துப் பதிகம்


10.

பதாயிகுப் பதிகம்


11.

காணுமிய்யா சாகிபு (வலி) பதிகம்


12.

சம்சுகான் (வலி) பதிகம்


13.

அஹ்மது பதிகம்

சீனிமுகம்மது புலவர்


14.

மும்மனியாரப்பதிகம்

எஸ். சையது போ. நா. மஸ்ஹீது ராவுத்தர்


15.

உரம்சாகிபு என்னும் குரங்கு மஸ்தான் அவர்கள் திருப்பதிகம்

அப்துல்ரகீம்


16.

பரப்பிரம்மபதிகம்

அப்துல் காதிர் எம். கே. எம்.சோதுகுடி


17.

தாளமுச்சுடர் பதிகங்கள்

தக்கலைபீர்முகம்மது கலிபா


18.

ஹக்கு பேரில் பதிகம்

கண்ணகுமது மகுதும் முகம்மது புலவர்


19.

மக்கா பதிகம்


20.

பகுதாது பதிகம்


21.

நாகூர் பதிகம்


22.

காகினுார் பதிகம்


நாமா

 

 

 

 

 

 


1.

நூறு நாமா

சையிது அகமது மரைக்காயர்


2.

அலி நாமா

சையது முகம்மது அன்பியா


3.

இபுலிசுநாமா

சையிது அபூபக்கர் புலவர்


4.

இதுஷாது நாமா

ஷாமுநெய்னாலெப்பை


5.

தொழுகை உறுதி நாமா


6.

நபிகத்தில் நாமா

அப்துல் காதிர் சாகிபு


7.

பராஸ்நாமாவும் ஆளுநாத்நாமாவும்

வாலை அப்துல்லகாப்


8.

மிஸ்ராக்நாமா

மதாறு சாகிபுபுலவர்


9.

முதல் சோஷாநாமா

வாலை அப்துல் வகாப்


10.

ஸக்கராத்  நாமா

அப்துல் காதிர் சாகிபு


11.

ஸக்கராத்  நாமா


 

 

 

 

 

 


12.

தஜ்ஜால் நாமா

முகம்மது  இபுராகீம்


13.

தொழுகை நாமா

மாலிக் சாகிபு புலவர்


14.

பதுஜ நாமா

அப்துல் வஹாப்


15.

முனாஜாத் நாமா

முகம்மது இஸ்மாயில்


16.

ஒலுவு நாமா

முகம்மது கமாலுத்தீன்


17.

முக்காக் நாமா

பி. அப்துல் வஹாப் காவில்


18.

ஷேக் அகமது ஆலிம் சாகிபு


19.

கோஷா நாமா

அப்துல்வஹாப்


20.

மஜ்னு நாமா

மக்காம் புலவர்


21.

தொழுகை நாமா

அபுல் பார்க்


22.

ஊஞ்சல் நாமா

இபுராகீம் காதர் சாகிப்


23.

அல்ஹம்து என்னும் நாட்டை நாமா

 


24.

வத்கரநாமா

முகம்மது கமாலுத்தீன்


25.

தொழுகை நாமா

மாலிக் சாகிப்புலவர்


26.

நூர் நாமா

செய்யிது அகமது புலவர் (காயல்)


நாயகம்

 

 

 

 

 

 


1.

ஆரிபு நாயகம்

குலாம் காதிறு நாவலர்


.2

இராஜநாயகம்

மீசல் வண்ணக்களஞ்சியம்


3.

குத்பு நாயகம்

சேகனாப்புலவர்


4.

ஷாதலி நாயகம்

முகம்மது முகைதீன்புலவர்


மசாலா

 

 

 

 

 

 


1.

ஆயிரம் மசாலா

வண்ணப்பரிமளப் புலவர்


2.

நூறு மசாலா

பல புலவர்கள்


3.

வெள்ளாட்டிய மசாலா

சையிது அப்துல் காதர் லெப்பை


மாலைகள்

 

 

 

 

 

 


1.

அடைக்கலமாலை

சின்னமரைக்காயர் என்ற அப்துல்காதிர் ஆலிம், (கீழக்கரை)


2.

அருள்மணி மாலை

செ.ஆ.சீனி ஆபில் புலவர்


3.

அருள்மக்கா காரணமாலை

முகம்மது லெப்பை ஆலிம்


4.

அருள்மணிமாலை

பாட்சா புலவர்


5.

அனபிமத்ஹபுபறுலு மாலை

முகம்மது மீரா லெப்பை
 

 

 

 

 

 


6.

அஜபு மாலை

குஞ்சு மூஸாப் புலவர்


7.

அதபு மாலை

ஷாமுநைனாலெப்பை ஆலிம்


8.

அருக்கான் மாலை

மீரான்கலி அன்னாவி


9.

அகந்தெளியுமாலை

முகம்மது ஹம்ஸா லெப்பை


10.

அபுஷகுமா மாலை

செய்தக்காதி புலவர்


11.

அருண்மணி மாலை

அட்டாவதானம், பாட்சா புலவர்


12.

ஆரிபு மாலை

அருள்வாக்கி


13.

இறையருள் மாலை

பேராசிரியர் கபூர்


14.

ஈடேற்ற மாலை

பீர்முகம்மது சாகிபு


15.

ஏகதெய்வ தோத்திர மாலை

சையிது முகம்மது புலவர் ஆலிம்


16.

கன்கங்கராமத் மாலை

சையிது ஹாகியா உம்மா


17.

இராஜமணி மாலை

பக்கீர் மதார் புலவர்


18.

கனகாபிஷேக மாலை

கனக கவிராயர்


19.

கல்வத்து மாலை

காளை அசன அலிபுலவர்


20.

கல்வத்து நாயகம் இன்னிசை மாலை

ஷெய்கு தம்பி பாவலர்


21.

காரணமாலை


22.

கல்யான புத்அத் மாலை

முகம்மது மீரான் மஸ்தான் புலவர்


23.

கியாமத் அடையாள மாலை

தருகா உமறு கத்தாப் புலவர்


24.

கோத்திரமாலை

சேகனாப்புலவர்


25.

கலிதத்துப் புர்தா மாலை

ம.கா.மு. காதிர் முகைதீன் மரைக்காயர்

 


குருங்கோத்திரமாலை

குலாம் காதிர் புலவர்


26.

குத்புநாயக பாமாலை

முகம்மது லெப்பை ஆலீம்


27.

 


28.

 


29.

கேசாதிபாதமலை

நாகூர் முகம்மது புலவர்


30.

ஒசியத்துமாலை


31.

உபதேசமணிமாலை

ஷெய்கு உதுமான் ஹகீம் சாயபு


32.

சமுத்திரமாலை

குலாம் காதிறு நாவலர்

 


சக்திதானந்த மாலை


33.

சனி எண்ணமாலை

பாலகவி பக்கீர் சாகிபு


34.

சதகமணிமாலை

பண்டித முகம்மது அபூபக்கர்


35.

சலாத்துல் அரிகான் மாலை

ஷாமுநெய்னா லெப்பை ஆலீம்
 

 

 

 

 

 


36.

சின்ன ஹதீது மாலை

ஷாம் விகாபுத்தீன் (வஸி)


37.

சீறா காரணமாலை

ஷெய்கு தம்பி புலவர்


38.

சுல்தானுல் ஆரிபீன் மாலை

சையிது ஹாஜியா உம்மா


39.

சுல்தானிய மாலை

அப்துல் காதிர் ஆலீம் அபிராமம்


40.

சுல்தான் இபுராகீம் இபுனு அதிகம் காரணமாலை

 


41.

சுன்னத் நபி ஸலவாத்

யூசுபு


42.

ஞானப் பிரகாச மாலை

அருள் வாக்கி


43.

ஞானமணி மாலை

பீர்முகம்மது அப்பா


44.

ஞானமதி அழகுமாலை

மீராசா ராவுத்தர்


45.

ஞானமணி மாலை

சீனி ஆபில் புலவர்


46.

ஞானமணி மாலை

பாட்சா புலவர்


47.

தர்ம ஷபா அத் மாலை

ஷேக்கனாப் புலவர்


48.

தமீம் அன்சாரி மாலை

ஷெய்கு லெப்பை


49.

தபுபா மாலை

அஹ்மதி மர்தி மவுலா சாகிபு


50.

தக்க கருத்துமாலை

முகம்மது மீரான் மஸ்தான் சாகிபு


51.

தம்பாக் மாலை

 


தங்கா மாலை

குலாம் காதிது நாவலர்


52.

தஸ்பீக் மாலை

கார்பா லெப்பை புலவர்


53.

திரு தற்கலை ஈரட்டகமாலை

வுைகு பாவா சுலைமான் காதிரி


54.

திருமணி மாலை

சேகனாப் புலவர்


55.

திருமறை மாலை

பேராசிரியர் கபூர்


56.

திரு மதீனத்து அந்தாதி மாலை

அ.கா. இபுராகீம் புலவர்


57.

திரு மதீனத்து அந்தாதி மாலை

அருள்வாக்கி


58.

திரு மதீனத்து மாலை

பிச்சை இபுராகீம் புலவர்


59.

தீதாறுமாலை

ஷெய்கு பீர்முகம்மது


60.

தீன்மாலை

அகமது நெய்னாப் புலவர்


61.

தறஜாத்மாலை

குலாம் காதிது நாவலர்


62.

தோகைமாலை

ஷாம் ஷிகாபுத்தீன் (வலி)


63

தீன்விளக்க சந்தமாலை

சீனி ஆபில் புலவர்


64.

தொண்டி மோனகுரு ஷைகுமஸ்தான் மீது நான்மணி மாலை

பிச்சை இபுராகீம்புலவர்
 

 

 

 

 

 


65.
நபிமணி மாலை

சா. அப்துல் காதர்


66.
நபிகள் மீரானின் தோத்திர மாலை

ஷைகு அப்துல்சாதிக்


67.
நவமணிமாலை

மரைக்காயர் புலவர்


68.
நவமணிமாலை

ஐதுருஸ் நயினார் புலவர்


69.
நளின மொழிமாலை

நெய்னாமுகம்மது புலவர்


70.
நஸீகத்துல் மூமினின் மாலை

காதிர் முகைதீன் புலவர்


71.
நல்லதம்பி சர்க்கரையார் நான்மணி மாலை

கே. அப்துல் சுக்கூர்


72.
நாகை மணிமாலை

அட்டாவதானம் பாட்சாப் புலவர்


73.
நாலுயார்கள் மாலை

ஷாம் ஷிகாபுத்தீன் (வலி)


74.
நாளித்து மாலை

உதுமான் லெப்பை


75.
நாகை மணிமாலை

ஹஸ்ரத் ஜெய்லானி பக்கீர் லெப்பை ஆலிம்


76.
நெஞ்சறிவு மாலை

ஷாம் ஷிகாபுத்தீன் (வலி)


77.
நூறு திருநாம முனாஜாத் மாலை

ஷெய்கப்துல் காதிறு


78.
பலுாலுான் அசுசாபி மாலை

அமுதகனி சாகிபு மரைக்காயர்


79.
"

வேதாளை கொந்தலகான் புலவர்


80.
பலது மாலை

மதார் ஹஸீம் அலி


81.
பஞ்சரத்ன மாலை

ஜயிலானி பக்கீர் லெப்பை ஆலிம் சாகிபு


82.
பங்குமாலை

அல்லாபிச்சை புலவர்


83.
பன்னிரண்டு மாலை

ஷைகு அப்துல் காதிர் லெப்பை (கீ)


84.
பகுதாது மலை

பிச்சை இபுறாகீம் புலவர்


85.
பிக்ஹுமாலை

காதிர் முகைதீன் அண்ணாவியார்


86.
புகாரி மாலை

காதர் ஷம்சுத்தீன் புலவர்


87.
புதுமொழி மாலை

அருள்வாக்கி


88.
புகாரிமாலை

கார்பா லெப்பை புலவர்


89.
பூர்ணசந்திரன் மாலை

அப்துல் காதிர் ஆலீம் (அபி)


90.
பதாநந்தமாலை

முகம்மது சுல்தான் மரைக்காயர்
 

 

 

 

 

 


91.
பேரின்ப ரஞ்சிதமாலை

அருள்வாக்கி


92.
மஅரிபத் மாலை

ஷாம் ஷிகாபுத்தீன் (வலி)


93.
பெரிய ஹதீது மாணிக்க மாலை

"


94.
மகிழம்பர் மாலை

முகம்மது முகியத்தீன் புலவர்


95.
பெண்புத்திமாலை

முகம்மது ஹுசேன் புலவர்


96.
மாணிக்கமாலை

செயிது முகம்மது


97.
பொன்னரியமாலை

மின்னா நூர்தீன் புலவர்


98.
முகிய்யத்தீன் மாலை

பக்கீர் மதார் புலவர்


99.
முகையதீன் ஆண்டவர்

பிச்சை இபுராகீம் புலவர்


100.
மகபூபு சுபுகானி மாலை

"


101.
முதுமொழிமாலை

உமறுப்புலவர்


102.
மீஸான்மாலை

ஷைகு முஸ்தாபா (வலி)


103.
மீரான்சாகிபு முனாஜாத் ரத்தினமாலை

 

104.
மெய்ஞானத் தங்கப் பாட்டுமாலை

 

105.
மகாமதி மாலை

எம். எம். காதிர்


106.
மஃரிபத்து மாலை

தக்கலை பிர்முகம்மது அப்பா


107.
முகைதீன் மாலை

முகம்மது மீரான் மஸ்தான் சாகிபு


108.
மெஞ்ஞான மாலை

கச்சுப்பிள்ளை


109.
மனமங்கல மாலை

ஆவிப்புலவர் அப்துல்ரஹ்மான் ஆலிம்


110.
மி.வி.ராஜ் மாலை

ஆலிப் புலவர்


111.
முஸ்தபா மாலை

கார்பாலெப்பை புலவர்


112.
மான்பணி மாலை

முகமது அப்துல் காதிர் புலவர்


113.
மதினாபுரி மாலை

கான்முகம்மது புலவர்


114.
முகைதீன் ஆண்டவர் மாலை

 


115.
முப்புகழ்பாமாலை

முகம்மது அப்துல் காதிர்(வலி)


116.
முகாஷா பாமாலை

பிச்சை இபுராகீம் புலவர்

 

முசுஹபா மாலை (1899)

குலாம் காதிர் புலவர்


117.
முகைதீன் மாலை

ஷேக் அப்துல் காதிர் நயினார்


118.
முன்கிரின் மாலை

நயினா முகம்மது புலவர்


119.
தைக்காசாகிபு மாலை

செய்யிது ஹஸன் மெளலானா
 

 

 

 

 

 

 


120.
தூதுரையின் மாலை

குஞ்சு மூஸாப் புலவர்


121.
ஷரிகஅத் மாலை

அப்துல் காதர் லெப்பை


122.
ஷிபாமாலை

ஹஸ்ரத் ஷெய்குபாவா ஷெய்கு சுலைமானுல் காதிரிய்யா


123.
ஷீபுசான மாலை

அம்மனி அம்மாள்


124.
ஷரிஅத்மாலை

ஷெய்கு அப்துல்காதிர் லெப்பை(எ)நெய்னா லெப்பை


125.
ஸலாத்து மாலை

குஞ்சு மூஸாப் புலவர்


126.
ஷீபத்து மாலை

கார்பா லெப்பை புலவர்


127.
ஹபீபு அரசர் மாலை

சைய்யது ஹாஜியா உம்மா


128.
ரோசு மிசாக்குமாலை

தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா


129.
யூசுபு நபிமாலை


130.
ஞான மணிமாலை

தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா


131.
பல்சந்தமாலை


132.
வழிநடை பைத்துமாலை

அருள்வாக்கி


133.
அடைக்கல மாலை

"


134.
பிரபந்தமாலை

முகமது ஜைரூப் கவுஸ் புலவர்


135.
பாத்திமா நாயகத்தின் மாலை

சி.அப்துல் காதர்


136.
மணிமுத்து மாலை

ஆலிம் சாகிபு


137.
ஜுத்ரிமாலை

ஷேத்சாகுல் ஹமீது சாகிபு ஹக்கீப்


138.
மகரியத் மாலை

எம்.ஏ.நைனா முகம்மது பாவலர்


139.
அறிவு மாலை

பி.எம்.அகமது புலுமுகம்மது


140.
பொன்னரிய மாலை

எம்.ஏ.நயினா முகம்மது பாவலர்


141.
முகைதீன் மாலை

முகம்மது ராவுத்தர்


142.
தங்கப்பாட்டு மாலை

ஷேக்பாவா(ஷெய்கு)


143.
திருமெஞ்ஞான சாகர சங்கீர்த்தன பாமாலை

ஷேக் மதார்


144.
தோத்திரப்பா மாலை

முகம்மது இசுமாயில் ஹக்கீம் புலவர்


145.
நவமணிப்பாமாலை

எம்.ஏ.ஷேக் தாவூது ராவுத்தர்


146.
பறுலு மாலை

முகம்மது யாக்கூப் சாகிப்
 

 

 

 

 

 


147.
பாதுகாப்பு மஜ்னு மாலை

முகம்மது அப்துல்லாலெப்பை


148.
ஜெய்கூத்துமாலை

ஷேக் முகைதீன் லெப்பை


149.
நஸிகத்துல் மூமீன்மாலை

டி.ஏ.காதர் மைதீன் புலவர்


150.
ரஹிமான்மாலை

ஏ.என்.காஜாமுகியித்தீன்


151.
நஸீயத்துல் மும்மணிமாலை

முகம்மது இபுராகீம் சாகிபு


152.
காரணமஜ்ஜாத்மாலை

ஷைகு சுலைமான் சாதிபாளி சாகிப்


153.
கற்பமாலையும் நஸீகத்

எம்.ஏ.அப்துல் லெப்பை ஆலிம்


154.
சுகானந்த மாலை

என். மீரான் முகைதீன்


155.
குத்புமணிமாலை

மதாறுப் புலவர்


156.
மெஞ்ஞான அருமைக் காரணமாலை

காயல் உமர் ஒலியுல்லா சாகிபு


157.
கோத்திரமாலை

புலவர் நாயகம் சேகனாப்புலவர்


158.
ரஸூல்மாலை

ஷாம் ஷீகாபுதீன் வலி நாயகம்


159.
அதபு மாலை

"


160.
ஞாயத்துல் இக்திகார் மாலை

"


161.
உலமா மாலை

"


162.
நபிமாலை

"


163.
ஸூரத்துல் குர்ஆன் மாலை

"


164.
புத்திமாலை

"


165.
கல்யானபித் அத்துமாலை

ஷாம் ஷீகாபுதீன் வலி


166.
நஸீகத்து மாலை

”⁠”

 


167.
குத்பாமாலை

”⁠”

 


168.
ஹனபி மத்ஹபு மாலை

”⁠”

 


169.
மஃரிபா மாலை

”⁠”

 


170.
புகையிலை விலக்கு மாலை

”⁠”

 


171.
அஞ்ஞானமாலை

”⁠”

 


172.
மின்ஹாஜ் மாலை

”⁠”

 


173.
தன்பாக் மாலை

”⁠”


 174. கத்தூர் பித் அத்து மாலை
175. மீதுன் மாலை
176. சின்ன ஹதீது மாலை
177. இசையருள் மாலை .... ஆ .மு.ஷர்பு தீன் புலவர் (மருதமுனை )
178. ஆஷிக்கு அவதார மாலை
179. ரமலான் மாலை ... செயிதுமு ஹமது இசுமாயில் ஆலீம் (1357)
180. அருள்மணி மாலை பல்சுவை (கலிதினபி திஸ்லா) .... அருள்வாக்கி
181. மர்யம் பீபிமர்தியா மாலை ... G.M.S சிராஜ் பாக்கவி
182. பக்தி ஆனந்த பாத்திமுத்து மாலை
183. முத்துமணி மாலை ... உதுமான் லெப்பை கலிபா சாகிபு
184. சரசுவதி மாலை
185. யா குயத்பா மாலை ... அப்துல் அமது ஆலீம்
186. யா சையதி மாலை
187. முகாஷபா மாலை .... குலாம் காதிர் நாவலர்
188. ரசூல் மாலை ... காயல் ஷாமு லெப்பை நயினர் 


பல்சுவை 


1. இஸ்லாமிய பாடல்கள் ... புலவர் ஆபீதீன் 
2. அனுகூல பிஞ்சம் .... காளை அசனவிப் புலவர்
3. உமர் கய்யாமின் ரூபாயாத் ..... அப்துல் காதர் லெப்பை
4. காந்தி மாலிகை  ... பீர்முகம்மது புலவர் 
5. கையது நிலை ... முகம்மது ஆரிபு புலவர் 
6. சுன்சுல் கராமத் .... குலாம் காதிறு நாவலர் 
7. கவிதைத் தொகுப்புஏடு .... சித்திரக்கவி சையிது இமாம் புலவர் 
8. கான் சாயபு சண்டை 
9. குருதோத்திரப்பாடல் ... குலாம் காதிறு நாவலர்
10. சேதுபதி ஏலப்பாட்டு .... மதார் புலவர்
11. சந்தாதி யசுவமேதம் .... சீவரத்தினக்கவி 

 

 

 

 

 

 

12.
சித்திரக் கவிப்புஞ்சம்

அருள்வாக்கி


13.
சீறாவண்ணமும், சித்திரக்கனியும்

அலிக்களஞ்சியம்


14.
சீறாப்புராண சாரம்

ஆ.மு.ஷர்புதீன்


15.
சீறா உல்லாசம்

காதர் பாட்சா சாகிபு


16.
சங்கீத சிந்தாமணி

சாகுல் ஹமீது புலவர்


17.
சுஅபில் ஈமான் (மதுரை)

ஜமாலுத்தீன் புலவர்


18.
தமிழ்ச்சங்க மான்மியம்

அப்துல் காதிறுப்புலவர்


19.
திருமண வாழ்த்து

உமறு கத்தாப்புலவர்


20.
திருநாகை திருவாசகம்

பாட்சா புலவர்


21.
துஆ இரப்பு

— —


22.
தோத்திரப் புஞ்சகம்

மக்கள் அப்துல் ஹமீது புலவர்


23.
திருமணக்காட்சி

சேக்காதி நயினார் புலவர்


24.
நாயக வெண்பா

அப்துல் மஜீது புலவர்


25.
தோத்திரப்பிரகாசம்

காதிர் அசனா மரைக்காயர்


26.
நாகைப்பத்து

மதுரகவி, பாட்சா புலவர்


27.
நாகூர் காரண சதுர்பிரபந்தம்

அப்துல் ரஹ்மான்


28.
நீதி வெண்பா

ஷெய்கு தம்பி பாவலர்


29.
நபிநாயகம் பேரில் ஏசல்

சாகுல் ஹமீது புலவர்


30.
பாலவித்வான் ஏசல்

பாலகவி, பக்கீர் சாயபு


31.
புகழ்ப்பா

முகம்மது முகையதீன் புலவர்


32.
புகழ்ப் பாவணி

அசனா லெப்பை புலவர் (யாழ்)


33.
சொர்க்க நீதி

சேகனாப்புலவர்


34.
மழைப்பாட்டு

நயினார் முகம்மது பாவா புலவர்


35.
முகைதீன் ஆண்டவர் பேரில் தாய்மகள் ஏசல்

சாகுல் ஹமீதுப்புலவர்


36.
மழைமுழக்கம்

மதனிசாயபு


37.
மாலிகாரத்னம்

சையது ஹாஜியா உம்மா


38.
மரணவிளக்கம்

முகம்மது இபுராகீம் சாயபு


39.
முறையீடும் பதிலும்

முகம்மது ஆரிபு புலவர்


40.
ஸைவாத்துப்பாட்டு

உதுமான் நயினார் புலவர்


41.
ஸொராப் ருஸ்தம்

முகம்மது ஆரிபு புலவர்
 

 

 

 

 

 


42.

சரமகவி மாலிகை

செய்யது முகம்மது ஆலிம்


43.

சரமகவிக் கொத்து

அருள் வாக்கி


44.

சீதக்காதி நொண்டி நாடகம்.


—⁠—

 


45.

பாத்திமா நாயகி புகழ்

முகம்மது இஸ்மாயில்


46.

புகழுதயப் புஞ்சகம்

மீரான் சாகிபு புலவர்


47.

மகத்துவ முத்தாரம்

முகைதீன் பிச்சை புலவர்


48.

இன்னிசை வெண்பா

மகதூம் மஸ்தான்


49

தொழுகை ரஞ்சித அலங்காரம்

 


50.

நவமணிக் கீதம்

அருள் வாக்கி


51.

இசைவருள் மாலை

ஆ.மு. ஷர்புதீன் புலவர்


52.

இதோப தேசம்


”⁠”⁠”

 


53.

நாயகப் பேரொளி

மம்மது மைதீன்


54.

புலவராற்றுப்படை

குலாம் காதிறு புலவர்


55.

புலவர் ஆற்றுப்படை

கவி. சேகுஅலாவுதீன் (புத்தளம்)


56.

பிரபந்த புஞ்சம்

அருள்வாக்கி


57.

நாயகத்திருமேனி

முகம்மது மூஸா


58.

யூசுப்-சுலைகா

சாரண பாஸ்க்கரன்


59.

ரஞ்சிதபாகம்

எம்.ஏ. பக்கீர் முகைதீன்


60.

ஞானோதயப்புஞ்சம்

ஷேக் உதுமான் லெப்பை


61.


”⁠”

 

ஷேக் பக்சி லெப்பை


62.

தேசிய கீதம்

முகைதீன் சாகிப்


63.

தேசிய பாடல்

வி.என். சாகுல் ஹமீது


64.

காந்தி மாலிகை

எம். பீர்முகம்மது சாகிபு


65.

கதர் கீர்த்தனம்

கே.பி, அத்தாது இபுறாகீம்


66.

சுகிர்தமெஞ்ஞான சங்கீர்த்தனம்

மன்சூர் மீரா சாகிபு அப்துல் காதிறு லெப்பை அலிமா புலவர்


66.

நாகை கொச்சகம்

மதுரகவி பாட்சா புலவர்


68.

மெஞ்ஞான மனதலங் காரப்புகழ்ச்சி

ஷெய்கு முகம்மது அப்துல்லா


69.

நாகூர் நாயகர் பஞ்ச ரத்தினம்

அப்துல் காதிறு எம்.கே.எம். சோதுகுடி


70.

ஏரல் பீறுஷா அம்மாள் ஹதீது

அகமது லெப்பை ஆலீம் 

 

 

 

 

 


71.
பீறுஷா அம்மாள் ஹதீது

(இலங்கை) ஷி ஹாபுதீன்


72.
குத்பு நாயக நிர்யாண மான்மியம்

மு. சுலைமான் லெப்பை புலவர்


73.
முஹிய்யீதின் ஆண்டவர்கள் பேரில் ஒருபா ஒரு பஃது

கண்ணருமதுமருதும் முகம்மது புலவர்


74.
சத்ருசங்காரம்

புலவர் நாயகம் சேகனாப்புலவர்


75.
மதுரை தமிழ்ச்சங்க மான்மியம்

எம். கே.எம். அப்துல்காதிறு புலவர்


76.
நபி நாயகர் பஞ்சரத்தினம்

 

77.
யானைக்காதல்

முகையதீன் கற்புடையார்


78.
நெல்லை நிறநிதநலிமணம்

மௌல்லி, சிராஜ்

 

வண்ணம்

 

 

 

 

 

 


1.
சீறாவண்ணம்

கலிக்களஞ்சியப்புலவர் (ஈழம்)


2.
திருக்காரண வண்ணம்

இளையான்குடி பாட்சாப் புலவர்


3.
தீன் விளக்க வண்ணம்

 


4.
பஞ்சரத்தின வண்ணம்

 


5.
கொம்பு இல்லா வண்ணம்

காலாங்குடிஇருப்பு மீரான் கனிப்புலவர்


6.
பலவி தவண்ணங்கள்

வண்ணக்களஞ்சிய புலவர்


7.
சீறா திருப்புகழ் வண்ணம்

தாராபுரம் அப்துல் கயூம்


8.
நபிபெருமனார் (ஸல்) மீது எண் கலைவண்ணம்

அருள்வாக்கி


9.
முகையதீன் ஆண்டவர் பேரில் எண் கலை மென்னிசை வண்ணம்

அருள்வாக்கி

 

அலங்காரம்

 

 

 

 

 

 


1.
தொழுகை புகழ் அலங்காரம்

டி.எம். ஜனாபாகரன்


2.
தொழுகை ரஞ்சித அலங்காரம்

டி. முகம்மது ஹுசைன்


3.
சிங்கார அலங்காரம்

எஸ்.கே. முகம்மது இசுமாயில் லெப்பை
 

முனாஜத்

 

 

 

 

 

 


1.
முனாஜாத்

மைமூன் பிவி


2.
முனாஜாத்

சோலை முகம்மது ஹுசேன்


3.
முனாஜாத் சதகம்

சுல்தான் அப்துல் காதிர் மரைக்காயர்


4.
குத்புநாயகம் முனாஜாத்

பீர்காளை புலவர்


5.
முனாஜாத் மாலிகை

செய்யிது முகம்மது ஆலீம் புலவர்


6.
ஆற்றாங்கரை நாயகி பேரில் முனாஜாத்

செய்யது முகம்மது ஆலீம் புலவர்


7.
மஜ்மு முனஜாத்

 


8.
மெய்ஞான அற்புத முனாஜாத்

 


9.
முனாஜாத்

முகம்மது அப்துல் காதர்


10.
ரகுமான் பேரில் முனாஜாத்

மேலப்பாளையம் சாகுல் ஹமீது புலவர்


11.
இல்றியாசு நபி பேரில் முனாஜாத்

சாகுல் ஹமீதுப்புலவர்


12.
முகம்மது(ஸல்) பேரில் முனாஜாத்

அருள்வாக்கி


13.
முஹயத்தீன் முனாஜாத்

பத்லுத்தீன் புலவர் (யாழ்)


14.
தப்ரேமுனாஜாத்

 


15.
காஜா பந்தே நவாஸ் முனாஜாத்

 


16.
நபிகள் பேரில் முனாஜாத்

அப்துல் காதிர் ஆலீம்

 

வாழ்த்து

 

 

 

 

 

 


1.
கதிஜா திருமண வாழ்த்து

 

2.
சீதக்காதி பேரில் திருமண வாழ்த்து

உமறு கத்தாப் புலவர்


3.
கலியான வாழ்த்து

இ. முகம்மது அப்துல் காதிர் ராவுத்தர்


ஏசல்

 

 

 

 

 

 


1.
நபி நாயகம் பேரில் ஏசல்

சாகுல் ஹமீது புலவர்


2.
பாலவித்வான் ஏசல்

பாலகனி பக்கீர் சாயபு
 

 

 

 

 

 


3.
முகையதீன் ஆண்டவர்கள் பேரில் தாய்மகள் ஏசல்

சாகுல் ஹமீதுப்புலவர்


4.
பீருஷா அம்மாள் ஏசல்

அகமது லெப்பை ஆலீம்

 

கிஸ்ஸா 

 

 

 

 

 

 


1.
யூசுப் நபி கிஸ்ஸா

மதாறு சாகிபு புலவர், அய்யம்பேட்டை


2.
சையித்தூன் கிஸ்ஸா

வாலை பாவா சாகிபு, பேட்டை ஆலிம்புலவர்


3.
பீபி மரியம் கிஸ்ஸா

அப்துல் காதிர் சாகிப்


4.
தமீமுல் அன்சாரி கிஸ்ஸா

 


5.
ஷமீனன் (வலி) கிஸ்ஸா

முகம்மது இபுராகீம் ஆலிம் சாகிபு


6.
அய்யூப் நபி கிஸ்ஸா

அப்துல் வஹாப் சாகிப்

 

லாவணி

 

 

 

 

 

 


1.
சிங்கார வழி நடைலாவணி

செ.அ.சீனியாபீல் ராவுத்தர்

 

தாலாட்டு

 

 

 

 

 

 


1.
பஞ்சரத்தினத் தாலாட்டு

காளை அசனலிப்புலவர்

 

தூது

 

 

 

 

 

 


1.
குருகுவிடு தூது

—⁠—⁠—


 

இந்த தொகுப்புரை வரைய பயன்பட்ட நூல்கள் 


தமிழ்:

 

 

 

 

 


1.
சங்க இலக்கியங்கள்


2.
இசுலாம் வளர்த்த தமிழ்
:
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக வெளியீடு


3.
தமிழ் இலக்கிய அரபுத்தமிழ் கையகராதி
:

”⁠”

 


4.
இசுலாமிய தமிழ் இலக்கிய கட்டுரைக் கோவை
:
டாக்டர் சி. நயினார்முகம்மது


5.
இலக்கிய கருவூலம்
:
ஆர். பி. எம். கனி


6.
இராமப்பையன் அம்மானை
:
தஞ்சைசரசுவதி மகால்(பதிப்பு)


7.
இசுலாமிய இலக்கிய ஆராய்ச்சி மலர் (திருச்சி)
:

 

8.
சிவசம்பு புலவர் பாடல் திரட்டு (இலங்கை)
:

 

9.
சீதக்காதி வாழ்வும் காலமும்
:
கேப்டன் என். ஏ. அமீர் அலி எம்.ஏ.,


10.
சீதக்காதி நாண்டி நாடகம்
:
முகம்மது ஹுசேன் நயினார் (பதிப்பு)


11.
கலையும் பண்பாடும்
:
பிறையன்பன் (இலங்கை)


12.
கலாசார ஒருமையும் பண்பாடும்
:
ஜி. ஜான் சாமுவேல்


13.
களவியற் காரிகை
:
வையாபுரிபிள்ளை (பதிப்பு)


14.
கான்சாயபு சண்டை
:
இலங்கைபதிப்பு


15.
இராமநாதபுரம் மாவட்ட வரலாற்றுக் குறிப்புகள்
:
டாக்டர் எஸ். எம். கமால்


16.
விடுதலைப்போரில் சேதுபதி மன்னர்
:

”⁠”

 


17.
பெருந்தொகை
:
மதுரை தமிழ்ச்சங்க பதிப்பு


18.
திருவிளையாடற்புராணம்
:
பெரும்பற்றபுவியூர் நம்பி


19.
திருவிளையாடற்புராணம்
:
பரஞ்சோதி முனிவர்


20.
தீனெறி விளக்கம்
:
வண்ணக்களஞ்சியப்புலவர்


21.
ஷஹீது சரிதை
:
முகம்மது இபுறாகீம் லெப்பை


22.
பிரபந்த திரட்டு
:
உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் (பதிப்பு)


23.
இராம. சமஸ்தான நிலமானிய கணக்கு
:

 

 

 

 

 

 


24.

தஞ்சை பெருவுடையார் கோயில் கல்வெட்டுக்கள்

:

டாக்டர். இரா. நாகசாமி


25.

இசுலாமிய கலைக்களஞ்சியம் (தொகுதிகள்-3)

:

எம். ஆர். எம். அப்துற்றகீம்


26.

தொண்டிமா நகர்

:


”⁠”

 


27.

புலவர் நாயகம் நிருபச்செய்யுட்கள்

:

பதிப்பு “ஹஸன்”


ஆங்கில நூல்கள்:
MANUALS:
1. Manual of Madura District : A.V. Baliga
2. Manual of North Arcot : A.F. Cox
3. Manual of Tanjore : Hemingway
4. Manual of Madura Country : A. Nelson
5. Manual of Ramanathapuram Samasthanam : T. Rajaram Row
6. Manual of Tinnelvely : A.J. Stuart
7. Manual of Thiruchirappalli : H.A. Stuart
8. Manual of Pudukottai State : K.R. Venkatarama Iyer

 
GAZETTEERS:
1. District Gazetteer of Madura : W. Francis
2. District Gazetteer of North Arcot : A. Ramasamy
3. District Gazetteer of Ramanathapuram : A. Ramasamy
4. District Gazetteer of Salem : A. Ramasamy
5. District Gazetteer of Tinnelvely : Pate
6. District Gazetteer of Tanjore : –

 
INSCRIPTIONS:
1. Archaelogical Survey of India. Vols IV and VIII : Dr. Burgess 
2. Historical Inscriptions of South India : Dr. S. Krishnasamy Ayyargar
3. Topographical List of Inscriptions (Three Volumes) : K. Rangacharya
4. South India Temple Inscriptions (Three Volumes) : K.N. Subramanian
5. Tirumalai Tirupathi Inscriptions (3. Vols) Pudukottai State : Tiruppathi Devasthanam
6. Pudukottai State Inscriptions : Gopinath Rao

 
TAMILNADU ARCHIVES RECORDS:
1. Board's Misc. Registers
2. Military Country Correspondents.
3. Madras District Records
4. Public Consultations
5. Revenue Consultations

 
OTHER BOOKS:
1. Economic Conditions of South India : Dr. A. Appadora
2. History of Pearl Fishery : A. Arunachalam
3. Hand Book of Tanjore : Dr. Baliga
4. History of India : Elphinstone
5. Mahavamsa : Dr. Geiger
6. History of Pandya Country : Dr. S.A.O. Hussains
7. History of Orissa : W.W. Hunter
8. Yousuff Khan, the rebel commandant : S.C. Hill
9. Muslims and their Heritage : Q. Hyder
10. Short Rule of Muslims in India : Iswari Prashad
11. Tamil Country under Vijayanagar : Dr. A. Krishnasamy 
12. South India and her Mohammadan Invaders : Dr. S. Krishnasamy Ayyangar
13. 
14. From Akbar to Aurangazib : W. Moreland
15. Concise History of Ceylon : Dr. Nicholas and Paranavithana
16. Pandiyan Kingdom : K. Nilakanta Sastry
17. History of Sri Vijaya : K. Nilakanta Sastry
18. South Indian Studies (Vols. 2) : Dr. R. Nagasamy
19. Foreign Notices of South India : K. Nilakanta Sastry
20. Discoveries, Missions in Asia, and Africa : D. Orsey
21 History of Ceylon : Fr. Pereira
22. History of Madurai : Dr. K. Rajayyan
23. History of Arabs : Prof. Philip. H. Kitiy
24. History of Madura Nayaks : S. Sathianathaier
25. Tamilagam in 17th Century : S. Sathianathaier
26. Chronology of Early Tamils : K.N. Shivaraj
27. Islam : J.W.H. Stabut
28. Dictionary of Islam : Thomas Patridge Huihes
29. Castes and Tribes of South India (6 Vols) : E. Thurston
30.  Words and their Significane : Prof. S. Sethu Pillai
31. Studies of History of Third Dynasty of Vijayanagar : N. Venkataramanayya
32. An Historical Requisition :
33. Rise of Portugheese Power : Whiteway
34. Memoir of Hendrik Zwardecroon :  —
35. Early History of Andhra Country : K. Gopalachari 

 

 


பெயர் 
பக்கங்கள்
 

 


பெயர் 
பக்கங்கள்
 

 

 

 

 

 

அகமது துருக்கன் 21 
அகமது பேட்டை 145 
அகப்பாட்டு 6 
அஞ்சுமன் 19 
அஞ்சுவண்ணம்18, 19, 20, 33, 65,91: 180 
அஞ்சு வண்ணத்தினர் 18,19 
அஞ்சு வண்ணபள்ளி 18 
அணைக்கரை 90 
அதிவீரராம பாண்டியன் 193 
அதிராம்பட்டினம் 54, 193, 113, 129 
”காஜா அலாவுதீன் 168 
அதில்ஷா 81 
அந்தோணி கிரிமினாலிஸ் 97 
அந்திராயம் 90 
அந்தலோஸ் 99 
அபுசெய்து 112, 126
அப்துல் காதிர் மரைக்காயர் 75, 113, 114 
அப்துல்லா பின் முகம்மது அன்வர் 16  
அப்பிரிக்காட் பழம் 11 
அபிதான சிந்தாமணி 22 
அபிராமம் 93, 94 
அப்துல்கனி சேர்வை 162 
அப்துல் காதிர் ஜெயிலானி 195 
அப்துல் ரஹ்மான் ஸாமிரி 16  
அப்துல் ரஹ்மான் (வலி) 15  
அபிசீனியா 56 
அப்துல் லெப்பை 116 
அப்பாஸ் 68 
அப்பாஸிய மன்னர் 189 
அடியார்க்கு நல்லார் 35 
அட்லாண்டிக் மாகடல் 99 
அமீர் இஸ்கந்தர் 67 
அமீர் குஸ்ரு 51 
அம்பா 11 

 


அம்மாபட்டி ஜமீன் தார் 148 
அம்மோன்ரா 3 
அம்ருன்னிஸா 172 
அபுபக்கர் 177  
அரபி வணிகர் 17, 20  
அரபிகள் 7, 8, 10, 11, 12, 41, 47, 190, 134  
அரபிக்குடா 190  
அரபி நாட்டு பயணி 190  
அரபுதாயகம் 1, 3, 9, 99, 183, 184, 185  
அரிசில் கிழார் 1  
அரிக்காமேடு 5  
அரபத்தான் காடு 18  
அருப்புக்கோட்டை 140 
அருணகிரிநாதர் 40
அலி இபுராகீம் மரைக்காயர் 105 
அலியார்ஷா 15 
அலெக்சாந்தர் நெல்சன் 20 
அல் இதிரிசி 100
அல்லா 184, 187
அல் அசதி அல்பசரி 16
அல்பரூணி 118
அல்லா பண்டிகை 158
அலெக்சாந்தர் 6
அலெக்சாந்திரியா 1, 3, 7
அழகன்குளம் 1, 5, 81
அழகிய சிற்றம்பலக் கவிராயர் 193
அவுரங்கஜேப் 153
அற்றகாரு 91
அனுமந்தக்குடி 15, 180
அன வரதநாதர் 150
அன்னாம் 9, 12
அஹமது இபுனு மஜீத் 7
அணாது 199
அஜ்மீர் குவாஜா 195

 

 

 

 

 

ஆதம் (அலை) 15 
ஆதிபிதா 129 
ஆரிய சக்கரவர்த்தி 74 

 


ஆமை ஓடு 10
ஆபில் காமில் தர்ஹா 181
ஆதி சுல்தான் முல்க் 65

 

 

 

 

பெயர் 
பக்கங்கள்
 

 


பெயர் 
பக்கங்கள்
 

 

 

 

 

ஆட்டி கோஸ் 11 
ஆம்புத்தூர் 166 
ஆலம்கீர் பாதுஷா 179
ஆலிப் புலவர் 193, 196
ஆரல் வாய் மொழி 121
ஆழ்வார் திருநகரி 119

 


ஆனைப்பார் தீவு 116
ஆனை மங்கல செப்பேடு 21 , 180
ஆயிரம் மசாலா 192, 195
ஆற்காடு நவாப் 121, 122, 123, 171

 

 

 

 

 

இராம பையன் அம்மானை 57, 86, 87 
இராமநாதபுரம் 56, 61, 63,81 92, 105, 180, 181
இராமேஸ்வரம் 74, 78, 79, 102, 106, 108, 109, 152, 180
இராமராயர் 186
இராமநாதபுரம் சீமை, 91, 116, 119
இராமநாதபுரம் கோட்டை 92, 93
இராப் அலி 109
இராஜராசன் சுந்தர பாண்டியன் 177
இராஜேந்திர சோழன் 33
இபுனுபக்கி 126

 


இபுனு பதூத்தா 81, 129, 135, 166
இபுனு குர்த்தாபே, 126, 127
இபுனு ருஸ்தா 126, 127, 128
இஸ்மாயில் ராவுத்தன் 145
இம்ரான் 68
இளையான்குடி 59
இலங்கை 12, 13, 69, 105
இந்தோணிசியா 14
இத்தாலி 11
இஸ்லாமியர் 9, 85, 86, 88, 89, 93, 94, 95, 99, 102, 103, 104, 105, 163, 164, 174, 179, 182
இந்துமாக் கடல் 11, 99
இமயம் வரை 189

 

 

 

 

 

ஈயம் 10
ஈழம் 73, 190

 


ஈழம்பூர் 90

 

 

(உ)

 

 

 

உத்திரப்பிரதேஷ் 45
உதய மார்தாண்ட பெரும் பள்ளி 177
உதயமார்தாண்டகாதியார் 177 
உமறுபுலவர் 189

 


உமையர் 68
உடையான் திருமலை சேதுபதி 192
உறையூர் 5, 16

 

 

(எ)

 

 

 

எக்ககுடி 54, 94 
எகிப்து 1, 3, 58
எட்கார் தர்ஸ்டன் 44
எட்டி 65

 


எட்டையாபுரம் 121
எமனேஸ்வரம் 49
எல்லேதண்டல் 113

 

 

(ஏ)

 

 

 

ஏடன் 110
ஏமன் நாடு 1
ஏனாதி 65, 68, 180

 


ஏர்வாடி 18, 81, 92, 121
ஏர்வாடி சுல்தான் செய்யது இபுராகிம், 195

 

 

 


பெயர் 
பக்கங்கள்
 

 


பெயர் 
பக்கங்கள்
 

 

 

(ஒ)

 

 

 

ஒட்டக் கூத்தர் 27, 40 

 


ஒக்கூர் உடையார் 177 

 

 

 

(ஓ)

 

 

 

ஓட்டப்பிடாரம் 119 

 

 

 


(க)

 

 

 

கங்காதேவி 82 
கம்பராயண சரித்திரம் 88
களிய நகரி 116
கம்மந்தான் 118, 120, 121,122, 123
கடலாடி 4, 119
கமுதி 94
கல்கத்தா 113
கண்டததேவி 115
கரூர் 2
கர்பலா 157
கடாரம் 9
கங்கை கொண்ட சோழபுரம் 21
கண்னணூர் கொப்பம் 81
கள்ளர்கள் 120
கம்பன் 163
கருநாடகசுபா 180
கலிமில்லா 188
களவியல் காரிகை 186
கபிலர் 193
கன்னிராசபுரம் 92, 94, 162 
கனகாபிசேக மாலை 193
கனக கவிராயர் 193
கலிபா 184, 188, 192
கனிராவுத்தர் 94
காயல் பட்டினம் 25, 39, 75. 114, 115, 169, 191
காட்டு மகதுரம் பள்ளி 146
காட்டு பாவா சாகிபு தர்ஹா 153, 168
காட்டுபாவாசாகிபு காரணீகம் 153 
கால்ஷா மகால 173
காசீம் (வலி) 15
காஹிரா 188
கானப் பேர் 129
காலின்ஸ் ஜாக்சன் 115
காரைக்கால் அம்மையார் 193

 


காமாட்சி நாயக்கர் 148
காஞ்சி சங்கராச்சாரி 149
கம்பர் 27
கான்டன் 9
காசிசெட்டி 26
காஞ்சிபுரம் 27
காமாட்சி நாயக்கர் தங்கல் 43
கூத்தார் பிரான் 193
காஜி தாஜுத்தின் 64
காஜிமார் தெரு 180
காஜியார் தோப்பு 64
காஜி மொகல்லா 64
கைத்தலமாலை 193
கந்தர் அலங்காரம் 40
கந்தர் கலிவெண்பா 40
கடம்பர் 38
கம்பர் 27
கமுதி 54
கடைய நல்லூர் 54
கஜினி முகம்மது 57
கலிபா-யெ-ரசூல் 187
கம்பராயன் 191
கீழ்க்கரை 78, 78, 93, 97, 110, 112, 113, 116, 126
கீழப்புலியூர் 90
கீழப்பண்டக சாலை 115
கீட் செம்பி நாடு 166, 153, 168
கீழக்கரைஜாமியா மஸ்ஜிது 167
கீழக்கரை 189
கிரேக்கம் 1, 2, 4
கிலாடியஸ் ஸீசர் 3
கிளியோ பத்திரா 2
குமார கம்பணன் 81, 82, 83
குணங்குடி 92

 

 

 


பெயர் 
பக்கங்கள்
 

 


பெயர் 
பக்கங்கள்
 

 

 

 

 

குருவாயூர் கிருஷ்ணன் கோயில் 150
குஞ்சாலி மரைக்காயர் 150, 106, 109
குமரி 5, 26, 73, 74
குலோத்துங்கன் 27, 65, 38, 69
குளச்சல் 59
குமரி 59, 127, 128
குலசேகரபட்டினம் 114
குத்பு சாகி 42
குரவைக் கூத்து 35
குதிரைச் செட்டி
” வழிக்காடு 39
” வழிக்குளம்
” கொடை
” வரி 42
” தானம்
” பந்தி
குமார கம்பணன் 67
குப்ளாய்கான் 75, 76
குத்புதின் 80
குலசேகரபாண்டியன் 62, 63
குஸ்ரூ கான் 79, 169
குற்றாலம் 181
குகை நமசிவாயர் 197
குமர குருபரர் 187
கும்பாஸ் 164, 168, 169, 172
குற்றால நாதசாமி கட்டளை 152
கொல்லம் 9, 10, 65, 67
கொங்கணக்கரை 24, 137 
கொக்குளம் 92
கொக்காடி 92
கொடுமணம் 2
கோட்டைபட்டினம் 89, 94
கோரிப்பாளையம் தர்ஹா 20, 168
கோலார் கல்வெட்டு 21
கோழிக்கோடு 100, 105, 109
கோட்டாறு 196
கோட்டியூர் 178

 


கோட்டைப்பட்டினம் ராவுத்த சாயபு 168
கோவில்பட்டி 161
கோல் கொண்டா 58
கோதரிஸாமலை 15
கோவளம் 15
கோட்டயம் 15


(ச)

 

சகீது பந்தர் 15
சம்மாங்காரர் 50
சம்மாந்துரை 42
சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டின் 33
சடையவர்மன் வீரபாண்டியன் 168, 144
சன்ன மங்கலம் 180
சாரதா பீடம் 42
சாந்து நாச்சியார் 160
சிக்கந்தர் மலை 67
சிக்கந்தர் ஷா 67
சித்தார்கோட்டை 54
சித்திரைத் திருவிழா 159
சிலப்பதிகாரம் 5, 7
சீன நாடு 9, 14, 69. 75, 134
சீனா 9, 10, 12
சீதக்காதிவள்ளல் 34, 75, 50, 51, 92, 93, 110, 114, 169,170, 185
சீதக்காதி நொண்டி நாடகம் 57, 92, 190
சீதக்காதி திருமணவாழ்த்து 189
சீனியப்பா தர்ஹா 76, 123
சீவகசிந்தாமணி 38, 187
சீறாப்புராணம் 44
சுந்தரபாண்டியன் 28, 77
சுந்தரமுடையான் 76
சுல்தான் கியாவுதீன் 81, 129
சுல்தான் அலாவுதீன் 131
சுல்தான் ஜமாலுதீன் 73, 74, 75, 80, 131, 169
சுல்தான் நசுருதீன் 132
சுல்தான் செய்யது இபுராகிம் 15, 62, 65, 168
சுல்தான் பள்ளிவாசல் 147

 

 

 

 

சுத்தமல்லி 140    
சூடாமணி நிகண்டு 35    
செம்பொன்மாரி 33,    
செஞ்சி 83, 153    
செவப்பநாயக்கர் 148    
சேகனா லெப்பை 115    
சேதுபதி 86, 91, 101    
சேதுபதி செல்லத்தேவர் 99,    
சேதுபதி திருமலை 29. 86, 92, 88, 89, 162, 181    
சேதுபதி கிழவன் 162, 181, 91    
சேதுபதி குமாரமுத்து 116    
சேதுமூலம் 82    
சைலாமன்னன் 2    
சைய்யது பக்ருதீன் 90    
சைய்யது முகம்மது புகாரி 92    
சைய்யது முகம்மது சேகுதாரல் 39    
சொக்கநாத நாயக்கர் விசையரங்கன் 148    
சோனகர் 23, 53    
சோனகர் யவனர் 23    
சோனகர் பட்டினம் 26    
சோனகர் கூத்து 35    
சோனக சாமந்தபள்ளி 166    
சோனகம் 22, 35    
சோனகன் சாவூர் 21, 65, 176    
சோனகன் பேட்டை    
சோனகன் விளை 19    
சோனக வரி 33    
சோனக சிடுக்கு 33    
சோவியத் யூனியன் 45    
சோழிய முஸ்லீம் 50    
சோதுகுடி அப்துல் காதர் ராவுத்தர் 54    
சோழ மண்டலக்கரை 83    
சோணசயிலமாலை 191    
சோணாடு கொண்டான்பட்டி 177    
சௌ - கூ - பெ 10    
டச்சுக்காரர் 95, 96, 97, 101, 102 109 107 111, 119    
டச்சு பண்டக சாலை 97    

 

 

நகரத்தார் 45, 79    
நத்தமடை 144    
நவாப் முகமதலி 113, 172    
நயினார் 52    
நயினார் கோவில்    
நயினார்பேட்டை 52    
நயினார்புரம் 52    
நயினார் அகரம் 52    
நத்தர்பாவா 16    
நசுருதீன் 80    
நமச்சிவாயப் புலவர் 111, 193    
நச்சினார்க்கினியர் 187    
நவரெத்தின மாலை 193    
நமச்சிவாயமாலை 193    
நபிகள் நாயகம் 194    
நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் 185    
நாகபட்டினம் 19, 75, 113    
நாகூர் 181    
நாட்டுக் கோட்டையார்    
நாடாகுளம் 92    
நாடார் 144    
நாரணமங்களம் 92    
நாயக்கர் 82    
நானாதேசிகள் 65    
நிக்கோலஸ் பரணவிதான நிசாமுதீன் 76    
நீரோமன்னன் 2    
நெல்லை 61    
நெய்யாற்றங்கரை 121    
தஞ்சாவூர் 21, 61, 118, 171    
தம்பி மரைக்காயர் 97    
தமிழர் 10    
தளவாய் கம்பணன் 89    
தஞ்சாவூர்கோவில் 90, 108, 176    
தவனியர் 112    
தர்வேஷ் 61    
தமாஷ்கஸ் 164    
தரீக்கத் 199    
தப்சீர் 194    
தன்ஜானியா 184    
தமீமுல் அன்சாரி 14, 175    
தரீக்கா 184    
தரகனார் 52    
தண்டல் 49    

 

 

 

 

தணக்கன்குளம் 68    
தாலமீ 4, 91    
தாமிரிக்கா 5    
தாமிரபரணி 83    
திருச்சிராப் பள்ளி 15, 61, 81    
திருப்புல்லாணி 34, 64, 191, 118, 123, 129, 166, 171    
திருப்புடைமருதூர் 31    
திண்டுக்கல் 59, 119    
திருகுர் ஆன் 194    
திருக்களர் 28, 177    
திணை மாலை 193    
திரு இரட்டைமணி மாலை 193    
திரு உலா மாலை 193    
திருப்பாசுரம் 194    
திருவால வாயுடையார் புராணம் 134    
திருவிளையாடல் புராணம்    
திருருச்சுழியல் 92    
திருகுறுங்குடி 121    
திருவாங்கூர் 69, 82, 121, 122     
திருவரங்க கோயில் 161    
திருவாதவூரடிகள் 161    
திருபுவன சக்கரவர்த்தி 166     
திருநெல்வேலி 90, 121, 171    
திருகோலக்குடி 81    
திருபரங்குன்றமலை 67    
திருப்பாண்டியன் 67, 68    
திப்பு சுல்தான் 172    
திருமோகூர் 122    
திருப்புத்தூர் 54    
திம்முராவுத்தர் 43    
திபேத் 112    
தில்லி 57, 80, 81, 129    
திவான் பாட்சா 180    
திருக்களர் கல்வெட்டு 79    
திருக்கோயிலூர் கல்வெட்டு 74     
திர்ஹம் 135    
திரம்மா 135, 138, 140, 141    
தினார் 138    
தினேரியஸ் 135    
திமிஸ்கி 126, 129, 190    
திவாகர நிகண்டு 32    
திருவண்ணாமலை 82    

 


திசை ஐநூற்றுவர் 65    
தீர்த்தாண்டதானம் 19    
துருக்கமாலை 51    
துருக்கவேம்பு 31    
” நாடு 29    
துலுக்க மல்லி 31
” பசலை 31    
” பயிறு 31     
”கடுவன் 31    
துக்ளக் 57    
துவாரசமுத்திரம் 75    
துலுக்க நாச்சியார் 159, 160    
துல்ஜாஜி 181, 149    
தூத்துக்குடி 48, 87, 104, 108, 109, 112    
தேவிபட்டினம் 9, 48, 129    
தேவாரம் 194 35    
தொண்டி 48, 92, 123, 129)    
தொண்டி திறப்புக்காரர் பள்ளிவாசல் 168    
தொண்டி சேகு அபுபக்கர் சாகிபு தர்ஹா 168    
தொண்டை மண்டலம் 82    
தொண்டமான் சீமை 122    
பந்தர் 2, 65    
பசிபிக் பெருங்கடல் 10    
பல்சந்தமாலை 16, 24, 186    
பணத்தளை 29    
பழனி 54    
பவுத்திர மாணிக்க பட்டினம் 62, 83, 79, 146, 165. 167    
பஞ்சவர் 62, 63    
பஞ்சபாண்டியர் 65    
பத்துப்பாட்டு 65    
பட்டினப்பாலை 65    
பதிற்றுப்பற்று 65    
பராக்கிரம பாண்டியன் 65    
பராந்தகன் 69, 134    
பரஞ்சோதி முனிவர் 31, 38, 39    
பனையூர் 81    
பனங்குடி 39    
பனைக்குளம் 54    

 

 

 

 

பஞ்சாப் 45    
பத்தன் 70, 79, 167    
படேவியா 111    
பச்சை மரி 113    
பக்கிரி புதுக்குளம் 181    
பரங்கி 97    
பரங்கிப்பேட்டை 15     
பக்ருதீன் அகமது 76    
பட்டணத்து அபுபக்கர் மரைக்காயர் 170    
பனி அகமது மரைக்காயர் 193    
பவணந்தியர் 35    
பாக்தாது 11    
பாலத்தீனம் 1    
பாரசீகம் 15, 12, 35, 40, 58, 61     
பெருங்குடா 190    
பாரசீக மொழி 19, 98, 183    
பாபிலோனியா 1    
பாப்போயி 2    
பாரியூர் 28    
பார்போஸா 112    
பாவா சத்துருதீன் 56    
பாவா பக்ருத்தீன் 152    
பாமினி 58    
பாண்டிய நாடு 62, 63    
பாசிப்பட்டினம் 48    
பாம்பன் 48, 96    
பாஹரைன் 71    
பாவா தர்ஹா 90, 142    
பாவாடை செட்டியார் பாண்டிச்சேரி 113, 118,    
பாத்திமத் கிளை 187    
பாக்தாத் மௌலானா 171    
பாவோடி 94    
பாஷ்யக்காரர் 184    
பின்சென்றவல்லி 160    
பிரபந்த தராட்டு 44    
பிள்ளை மரைக்காயர் 88, 89    
பிம்ளிபட்டினம் 113    
பிரதாப்சிங் 170    
பிளினி 3, 90    
பிஜி 14    
பீஜப்பூர் 58    

 


பீவி நாச்சியார் 160    
பீர் 61    
புள்ளைக்காயல் 87, 108, 109    
புகார் 5, 65    
படிக்காசு புலவர் 111    
புரூட்டஸ் 2    
புட்டங்கட்டி 115    
புதுகை 5    
புத்தாமியான்பள்ளி வாசல் 89    
புருணை 14, 201    
புளியங்குடி 54    
புலவர் உமர் 44    
புல்லந்தை 68    
புதுக்கோட்டை 81, 161    
புவனேகபாகு 73, 105    
புல்லாரண்யம் 191    
புல்லங்காடு 191    
புல்லையந்தாதி 191    
பூம்புகார் 3, 7, 167    
பூட்டான் 112    
பூலித்தேவர் 118, 119    
பெரும்பற்ற புலியூரார் 34, 40    
பெரியபட்டினம் 54, 68, 71, 81, 82, 129    
பெரிபுளுஸ் 4    
பேகம்பூர் 172    
பேரையூர் 53    
போர்த்து கீஸியர் 87, 88, 104, 105, 106    
மக்கம் 38    
மங்கம்மாள் 90    
மகமூதுபந்தர் 15    
மக்தும்நெய்னா 116    
மகர் நோன்பு 157    
மதுரை அரசு 82    
மதுரை நகர் 5, 61, 65, 77, 79, 80, 83, 102, 119, 165, 120, 123, 129, 161    
மதுரை கோட்டை 88, 89    
மதுரை சுல்தான் 82, 83, 105    
மதுரை விஜயம் 81    
மதுரை காஞ்சி 37, 41    
மத்யபிரதேஷ் 45    

 

 

 

 

மஹமத்கான் 154    
மதீரியா 99    
மலைக்கறுப்பர் 161    
மலாகிகா 110    
மலேசியா 50, 107, 184, 190    
மாதாறுப்புலவர் 113    
மசூதி (பயணி) 126    
மலிந்தி நாடு 8    
மணப்பாடு 87, 108, 119    
மணிக்கிராமம் 65    
மணிமேகலை 7    
மரக்காயர் 48, 44, 52    
மரக்காயர்பட்டிணம் 49    
மரக்கலராயர் 48    
மரக்கலமினிசு 48    
மரக்கலசுதந்திரம் 49    
மரக்காணம் 49    
மருதப்பத்தேவர் 148    
மலைபடுதடாம் 135    
மன்னார் 26    
மன்னார் கோட்டை 65    
மன்னார் வளைகுடா 87, 100, 112, 166    
மறவர் சீமை 97    
மஹ்ழரா 172    
மாபார் 58, 74, 79, 80, 129, 131. 134, 190    
மாபூஸ்கான் 118    
மாலத்தீவு 129, 166, 103    
மாலிக் ஆஜம் 131    
மாலிக்கபூர் 78, 169, 159    
மாலிபத்தன் 70    
மாலிக் இபுனு தீனர் 16    
மாலிக் உல் முல்க் 61, 168    
மார்க்கோபோலோ 65, 69, 71, 101    
மார்சென்ட் 123    
மார்ட்டின் அல்போன் ஸா 106    
மாணிக்கவாசகர் 18|    
மாறவர்மன்குலசேகரன் 70, 75, 77, 93    
மாயதுன்னபண்டாரா 105    
மார்டின்பாதிரியார் 112    
மாமுனாலெப்பை 115    
மானோன்புச்சாவடி 157    
மாளவிகாக்கினிமித்திரம் 5    

 


மிகுராஜ்மாலை 19, 196    
மீசல் வண்ணக்களஞ்சியம் 68    
மீரா நயினா 113    
மீனாட்சி திருமணம் 159    
முத்து 1, 2, 3, 11    
முத்துப்பள்ளி 59, 129    
முத்துப்பேட்டை 102, 103    
”  இபுராகிம் 103    
”  மகால் 103    
”  வாப்பா 10.3    
”  முகம்மது 103    
”  ஹீசைன் 103    
முகம்மது உக்காசா 15    
முகம்மது பின் துக்ளக் 80    
முதுகுளத்தூர் 94    
முதலியார் பிள்ளை மரைக்காயர் 101    
முத்து வீரப்ப நாயக்கர் 176    
முகம்மது யாகுப் கான் 118    
முகம்மது காசீம் மரைக்காயர் 189    
முத்தொள்ளாயிரம் 38    
முல்லைப்பாட்டு 6    
மூவருலா 38    
மேலப்பண்டகசாலை 115    
மேட்டுப்பட்டி 172    
யவனர் 5, 7, 8, 22    
யவனச்சேரி 17    
யவனப்பாடி 17    
யவனத்துருக்கர் 18, 23    
யவனிகை 23    
யமுனை 6    
யாழ்ப்பாணம் 26, 88    
யுவான் சிங் 96    
யூதர் 91    
யோனாகர் 6    
ரஷீத்தீன் 70, 126    
ரஹ்மத்பூர் 90    
ரங்கப்பிள்ளை 115    
ராகவ ஐயங்கார் மகாவித்வான் 22    

 

 

 

 

ராகுத்த ராயன் 43 
” மிண்டன் 
” பட்டி 
” நல்லூர் 
” வயல் 
” பாளையம் 
” தர்கா 
” குப்பம் 
” இறையிலி 
ராங்கியம் 81 
ராணிமீனாட்சி 117, 90, 128 
ராணிமங்கம்மா 90, 148 
ராபர்ட்கிளைவ் 118 
ராஜராஜதேவன் 82, 101, 136 
ராஜகம் பீரசம்புவரயர் 82 
ராஜேந்திரசோழன் 180 
ராஜசிங்கமங்கலம் 54 
ராஜபாளையம் 58 
ராவுத்தர் 27, 45, 40, 42, 44 
ராவுத்தராயன் 40, 42 
ராவுத்தர்சாகிபு 89 
ருஸ்தம்கான் 89 
ருஷ்யா 11 
ரோட்ரிகோ 191
வச்சிர நாடு 188, 189, 191
வகுதாபுரி 188, 189
வடுகர் 83, 85
வள்ளல் சீதக்காதி 189
வலஞ்சியர் 65
வண்ணப்பரிமள புலவர் 193
வாணி 63
வாலிநோக்கம் 68
வாரங்கல் 69
வாளைத்தீவு 116
வாலாஜாமுகம்மது அலி 117, 120
வாஸ்கோடாகாமா 7, 100
விவிலியம் 1
வித்தலராயர் 108, 109
விக்கிரமன் 186
விரகனூர் 180
விரையாச்சிலை 178
வீரபல்லாள 78, 80

 


வீரபாண்டியன்பட்டினம் 81 
வீரப்ப நாயக்கர் 20 
வீரபாண்டியன் 78, 186 
விஜயன் அம்பலம் 54 
விஜயநகர பேரரசு 12, 83, 108 
வெத்திலைக்குண்டு 54, 181 
வேதாளை 48, 105, 106, 107, 152 
வேம்பாறு 86, 108, 114 
வையாபுரி பிள்ளை 186 
வைகை 191 
வைப்பாறு 191 
ஸபர் 16
ஸக்காத் 198
ஸதாத்த நாமா 63 
ஸஹீது சரிதை 63. 68, 69
ஸாமரின் 1000, 105
ஸாலமன் 1
ஸாம் ஷிகாபுத்தீன் 185
ஸிரந்தீப் 15, 779 
ஸிஸிலி 11
ஸிராஜ் தக்கியுத்தின் 76 
ஸிரியா நாடு 1, 61, 165, 11
ஸியாகரஸ் 49
ஸீலைமான் 9
ஸையது இபுராகிம் ஷகீது 15, 63, 65
ஸையது முகம்மது புகாரி 15
ஷரீக்கத் 199
ஷெய்கு அப்துல் காதிர் மரைக்காயர் 50
" முகம்மது 88
" சதக்கத்துல்லா 115, 189
" அப்துல் காதிர்நெய்னா லெப்பை ஆலீம் 18
ஷேபா அரசு 1
ஷேக் ஜக்கியித்தின் 16, 70, 71, 77

 

 

 


ஜமால்தீன் 70, 71, 77 
ஜக்கினி 159 
ஜாவா 9
ஜியாரத் 16
ஜெருஸேலம் 1
ஜெர்மனி 11
ஜான் 99
ஜான்.டி பிரிட்டோ 97
ஹபீபு மரக்காயர் 49, 75, 115
ஹஜ் 16
ஹதீஸ் 198

 


ஹஜரத் அலியுத்தீன் 63, 64
ஹாஜி சையித் தாஜீத்தீன்
ஹாஜி-அப்துல்லா-பின்-அன்வர் 1
ஹாஜி தாஜீத்தீன் 146
ஹைதர் அலி 119
ஹிப்ரு 5, 99
ஹிப்பாலஸ் 3, 4
ஹிஜாஸ் இபுனு யூசுப் 24
ஹிஜாஸ் இபுனுகுஸாம் 25

 


 
 

 

 

 


 

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel