तन्माशु जहि वैकुण्ठ, पाप्मानं मृगलुब्धकम् ।

यथा पुनरहं त्वेवं, न कुर्यां सदतिक्रमम् ॥३७॥

ऐशिया मज पापरुपासी । कृपा करावी हृषीकेशी ।

निष्कृती होय पापासी । त्या उपायासी करीं वेगीं ॥५२॥

कोरडिये कृपेचा संबंध । तेणें न फिटे दोषबाध ।

माझा जेव्हां तूं करिसी वध । तेव्हां मी शुद्ध होईन ॥५३॥

मी लुब्धक पापबुद्धी । मृगलोभी पशुपारधी ।

त्या मज तूं निजहस्तें वधीं । तैं मी त्रिशुद्धी उद्धरलों ॥५४॥

जेणें देहें केलें पापकर्मा । तो देह निवटीं पुरुषोत्तमा ।

पुढती ऐशिया असत्कर्मा । न करीं अधर्मा तें करीं ॥५५॥

बाण विंधिला तुझिया पायां । हें अगाध पाप केलें काया ।

तीसी शीघ्र वधावें यदुराया । तैं महापापा या होय निस्तारु ॥५६॥

जेणें देहें केलें पापाचरण । त्याचें प्रायश्चित्त हेंचि पूर्ण ।

करीं निजहस्तें देहदंडण । म्हणोनि चरण दृढ धरिले ॥५७॥

देहें केलें पापाचरण । देहलोभी तो पापी पूर्ण ।

स्थूल लिंग आणि कारण । यांचें करीं छेदन निजतेजचक्रें ॥५८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


श्रीएकनाथी भागवत