ता वज्रकल्पा ह्यभवन् परिघा मुष्टिना भृताः ।

जघ्रुर्द्विषस्तैः कृष्णेन, वार्यमाणास्तु तं च ते ॥२१॥

ते एरिका घेतांचि हातीं । झाली वज्रप्राय धगधगिती ।

अतितीक्ष्ण परिघाकृती । तेणें हाणिती परस्परें॥४७॥

नाना शस्त्रें लागतां पाहीं । यादव न डंडळती कंहीं ।

तेही एरिकेच्या घायीं । पडती ठायीं अचेतन ॥४८॥

एरिकेच्या निजघायीं । यादवांसी उरी नाहीं ।

दुधड तोडूनियां पाहीं । पडती ठायीं परस्परें ॥४९॥

रणीं पाडूनियां इतर । यादव उरले महाशूर ।

जे कां नेटके जुंझार । निधडे वीर निजयोद्धे ॥१५०॥

यादव उरले भद्रजाती । हे आणिकासि नाटोपती ।

त्यां निर्दळावया निश्चितीं । निवरणार्थी हरि धांवे ॥५१॥

तो म्हणे ब्रह्मशापाची एरिका । है सर्वथा हातीं धरुं नका ।

सांडा युद्धाचा आवांका । शिकविले ऐका तुम्ही माझें ॥५२॥

धर्मतां निवारी श्रीकृष्ण । त्यासीही मारुं धांवले जाण ।

हें कृष्णमायेचें विंदान । न चुकत मरण पैं आलें ॥५३॥

एक म्हणती श्रीकृष्णासी । आधीं झोडोनि पाडा यासी ।

ठकूं आला आम्हांसी । म्हणोनि एरिकेसीं धांविन्नले ॥५४॥

एक म्हणती धरा केशीं । एक म्हणती भीड कायसी ।

एक म्हणे मी श्रीकृष्णासी । एका घायेंसीं लोळवीन ॥५५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


श्रीएकनाथी भागवत