भूम्यंब्वग्न्यनिलाकाशा भूतानां पञ्च धातवः ।

आब्रह्मस्थावरादीनां शारिरा आत्मसंयुताः ॥५॥

वेदेन नामरूपाणि विषमाणि विषमाणि समेष्वपि ।

धातुषृद्धव कल्प्यन्ते एतेषां स्वार्थसिद्धये ॥६॥

पृथ्वी आप तेज वायु गगन । ब्रह्मादि स्थावरान्त जाण ।

भूतीं पंचभूतें समान । वस्तुही आपण सम सर्वीं ॥६४॥

नाहीं नाम रूप गुण कर्म । ऐसें जें केवळ सम ।

तेथ माझेनि वेदें विषम । केलें रूप नाम हितार्थ ॥६५॥

तळीं पृथ्वी वरी गगन । पाहतां दोनीही समान ।

तेथ दश दिशा कल्पिल्या जाण । देशांतरगमनसिद्ध्यर्थ ॥६६॥

तेवीं नाम रूप वर्णाश्रम । समाच्या ठायीं जें विषम ।

हा माझेनि वेदें केला नेमे स्वधर्मकर्मसिद्ध्यर्थ ॥६७॥

येणेंचि द्वारें सुलक्षण । धर्मार्थकाममोक्षसाधन ।

पुरुषांच्या हितालागीं जाण । म्यां केलें नियमन वेदाज्ञा ॥६८॥

रूप नाम आश्रम वर्ण । वेदु नेमिता ना आपण ।

तैं व्यवहारु न घडता जाण । मोक्षसाधन तैं कैंचें ॥६९॥

एवं वेदें चालवूनि व्यवहारु । तेथेंचि परमार्थविचारु ।

दाविला असे चमत्कारु । सभाग्य नरु तोचि जाणे ॥७०॥

अत्यंत करिता कर्मादरु । तेणें कर्मठचि होय नरु ।

तेथ परमार्थ नाहीं साचारु । विधिनिषेधीं थोरु पीडिजे ॥७१॥

केवळ स्वधर्मकर्म सांडितां । अंगीं आदळे पाषंडता ।

तेणेंही मोक्ष न ये हाता । निजस्वार्था नागवले ॥७२॥

यालागीं स्वधर्म आचरतां । निजमोक्ष लाभे आइता ।

हे वेदार्थाची योग्यता । जाणे तो ज्ञाता सज्ञान ॥७३॥

हे वेदार्थनिजयोग्यता । सहसा न ये कवणाचे हाता ।

याचिलागीं गा परमार्थ । गुरु तत्त्वतां करावा ॥७४॥

त्या सद्‍गुरूची पूर्ण कृपा होय । तरीच आतुडे वेदगुह्य ।

गुरुकृपेवीण जे उपाय । ते अपाय साधकां ॥७५॥

यालागीं माझा वेद जगद्‍गुरु । दावी आपातता व्यवहारु ।

नेमी स्वधर्मकर्मादरु । जनाचा उद्धारु करावया ॥७६॥

ऐसा माझा वेदु हितकारी । दावूनि गुणदोष नानापरी ।

जन काढी विषयाबाहेरीं । वेद उपकारी जगाचा ॥७७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


श्रीएकनाथी भागवत