न स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साध्वसाधु वा ।

वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समदृङ् मुनिः ॥१६॥

निंदेच्या तिखट बाणीं । दृढ विंधिल्या दुर्जनीं ।

हे असाधू हें नुपजे मनीं । नो बले वचनीं ते दोष ॥६८॥

भाविक सात्त्विक साधू । मिळोनि करिती स्तुतिवादू ।

तूं ईश्वरी पुरुष शुद्धु । हा गुणानुवादू ऐकोनि ॥६९॥

मी उत्तम हें नुपजे मनीं । उंच नीच नेदखे जनीं ।

हे साधु लोक भले गुणी । हे मुक्ताची वाणी वदेना ॥४७०॥

साधु असाधु पाहतां जनीं । तो ब्रह्मरूप देखे दोनी ।

देखतें देखे तद्‌रूपपणीं । निजात्मदर्शनीं निजबोधु ॥७१॥

तेथ कोणाची करावी निंदा । कोणाच्या करावें गुणानुवादा ।

मीचि विश्व हें आलें बोधा । स्तुतिनिंदा निमाली ॥७२॥

त्यासी आत्मसाक्षात्कारीं विश्राम । नित्य निजात्मपदीं आराम ।

साधु असाधु हा फिटला भ्रम । स्वयें आत्माराम तो जाला ॥७३॥

असाधुत्वें निंदावे ज्यासी । तंव आत्मस्वरूपें देखे त्यासी ।

साधु म्हणौनि वर्णितां गुणासी । देखे त्यासी निजरूपें ॥७४॥

उजव्या वंद्यत्वें शुद्धभावो । डाव्या निंद्यत्वें निजनिर्वाहो ।

पुरुषासी दोंहीचा समभावो । वंद्य निंद्य पाहा हो समत्वें तैसे ॥७५॥

तेथ साधु असाधु अनुवादा । वर्जिली स्तुति आणि निंदा ।

समत्वें पावला समपदा । सुखस्वानंदाचेनि बोधें ॥७६॥

मुक्ताची हे वोळखण । यापरी उद्धवा तूं जाण ।

आतां आणिकही लक्षण । तुज मी खूण सांगेन ॥७७॥

प्रकट मुक्ताचें लक्षण । म्यां तुज सांगितलें जाण ।

तें लौकिकीं मानी कोण । विकल्प गहन जनाचे ॥७८॥

प्रारब्धवशास्तव जाण । एकादें अवचटे दिसे चिह्न ।

इतुक्यासाठीं मुक्तपण । मानी कोण जगामाजीं ॥७९॥

मुक्त मुक्तपणाची पदवी । सर्वथा जगामाजीं लपवी ।

जो आपुली मुक्तता मिरवी । तो लोभस्वभावी दांभिकु ॥४८०॥

शुक वामदेव मुक्त म्हणतां । सर्वांसी न म्हणवे सर्वथा ।

मा इतरांची काय कथा । माझीही मुक्तता न मानिती ॥८१॥

म्यां गोवर्धनु उचलिला । दावाग्नि प्राशिला ।

अघ बक विदारिला । प्रत्यक्ष नाशिला काळिया ॥८२॥

जों जों हा देहाडा । तों तों नीच नवा पवाडा ।

निजसुखाचा उघडा । केला रोकडा सुकाळु ॥८३॥

त्या माझें मुक्तपण । न मानिती याज्ञिक ब्राह्मण ।

इतरांची कथा कोण । विकल्प दारुण लौकिकीं ॥८४॥

यालागीं मुक्ताचें मुक्तपण । मुक्तचि जाणे आपण ।

इतरांसी न कळे तें लक्षण । अतिविचक्षण जर्‍ही जाला ॥८५॥

मुक्त लौकिकीं वर्तत । जड-मूढ-पिशाचवत ।

तींही चिन्हें समस्त । ऐक निश्चित सांगेन ॥८६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


श्रीएकनाथी भागवत